Statnett publiserer i dag oppdaterte retningslinjer for forskrift om systemansvaret (fos) §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20. De aktuelle endringene var på høring i bransjen fra 1.12.2021-1.3.2022, og et justert forslag ble oversendt RME for godkjenning 1.4.2022. Forslaget ble godkjent av RME 24.06.2022. De oppdaterte retningslinjene gjøres gjeldende fra og med 01.07.2022.

I tillegg gjøres det en mindre endring i retningslinjene for fos § 11 – vilkår for mFRR-markedet. Denne endringen gjelder frist for overgang til nytt teknisk format. Fristen for overgang/transisjon til nytt teknisk format er satt til 1.3.2023. Statnett ønsker å gjennomføre transisjon med utvalgte BSPer fra midten av november 2022, mens hovedperioden for de fleste BSPer blir januar og februar 2023. Hver BSP vil få tildelt et tidspunkt for sin transisjon. Endringen er varslet tidligere (lenke).

Her følger en kort beskrivelse av endringene som er gjennomført:

 • Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
  • Lagt til mer utfyllende beskrivelser av fastsettelse av handelskapasitet
 • Fos § 8b om planlegging av effektregulering
  • Tydeliggjort at produksjonstilpasning for alle tilfeller kan omfatte både krav til øvre nedre grense for tillatt produksjon avhengig av om begrensningen gjelder inn eller ut av området 
 • Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve – Vilkår markedet for raske effektreserver (FFR)
  • Det er lagt inn en opsjon i vilkårene for at leverandørene kan melde mulighet og interesse for å tilby FFR også utenfor sesong
 • Fos § 11 om marked for regulerkraft – Vilkår for mFRR-markedet
  • Ny dato for overgangsfase til nytt teknisk format
 • Fos § 13 om tvangsmessig utkobling av forbruk
  • Justert ordlyd basert på RMEs forbehold i godkjenningen av retningslinjene, justeringer tydeliggjør krav til innhold i TUF-planer 
 • Fos § 14 om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet
  • Endringer for fos § 14 første ledd knyttet til havari og feilsituasjoner, basert på forbehold i RMEs godkjenning av retningslinjene 
  • Oppdateringer av 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' 
  • Oppdateringer av Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF) knyttet til kvalitetskrav til målinger og meldinger
 • Fos § 17 om samordning av driftsstanser
  • Endring og tydeliggjøring av frister for rapportering av data basert på tilbakemeldinger fra RME
  • Mindre justeringer i struktur og innhold, blant annet for å tydeliggjøre innrapportering av driftsstanser
 •  Fos § 20 om vern og releplanlegging
  • Fjernet retningslinjetekst for fos § 20 annet ledd, basert på RMEs forbehold i godkjenningen av retningslinjene

 

 

Se alle gjeldende retningslinjer her.  Godkjenningsbrev fra RME kan finnes her.

Informasjon om tidligere høringer, samt alt relevant underlag kan finnes her.