I dag inngår produksjonen til Mel kraftverk i NO3 (Midt-Norge). Imidlertid viser erfaringer fra driften av kraftnettet etter idriftsettelse av nye produksjonsanlegg at nettet normalt er delt nord for kraftverket, slik at Mel kraftverk da bør være en del av NO5. Kommende endringer i kraftsystemet vil forsterke dette bildet. Grensen mellom NO3 og NO5 flyttes da fra ledningen Mel-Grindsdalen til Myklebustdalen-Mel.

Prisområdedelet mellom NO3 og NO5 på hovedstrømnettet på 420 kV, vil fortsatt være mellom Høyanger og Sogndal.

-Mel kraftverk leverer sin produksjon inn på et lavere spenningsnivå, på 132 kilovolt. Disse ledningene overfører dermed ikke så mye kraft som de større kraftledningene, forteller konserndirektør for Systemdrift i Statnett, Peer Olav Østli. -I dette området varierer driftsituasjonen en del gjennom året fordi det er en stor andel elvekraftverk og vindkraftverk som ikke kan reguleres. Erfaringen vår er at delingspunktet nå i hovedsak er på 132 kV-ledningene nord for Mel kraftverk.

Med de justerte grensene flyttes 52 MW produksjonskapasitet fra NO3 til NO5. Fra før er det ca. 6000 MW produksjonskapasitet i NO5. *)

 

 

*) Tallene som er brukt her, er tall for installert effekt. Totaltallet for NO5 er prognose for installert effekt for vinteren 2021/2022.