For å oppnå mer helhetlige løsninger og mer forutsigbar nettutvikling har Statnett etablert 10 områdeplaner i hele landet.  I vår områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet beskriver vi hvordan vi planlegger å bygge ut nettet trinnvis. Den oppgraderte forbindelsen mellom kommunene Sauda og Kvinnherad som nå meldes, inngår i trinn tre i planen.

Hensikten med å oppgradere kraftledningen er å øke kapasiteten i nettet for å legge til rette for sikker strømforsyning og vekst i befolkning og næringsliv. Den ledningen som går mellom Sauda og Kvinnherad i dag har i tillegg høy alder og begynner å bli klar til å skiftes ut.

Når hele trinn tre er bygget øker kapasiteten i Bergensregionen til 3650 MW og 2500 MW på Haugalandet. Hvilken kapasitet som blir tilgjengelig for kunder er avhengig av driftsforhold og grad av forsyningssikkerhet. 

- Ledningen mellom Sauda og Kvinnherad må byttes ut slik at vi kan legge til rette for økt kapasitet og overføre mer kraft for å dekke behovet for mer strøm. Vi ønsker også å bygge ny transformatorstasjon i Blåfalli, sier Kenneth Teigenes, senior prosjektleder i Statnett.


Statnett venter stor økning i strømforbruket i Bergensområdet og på Haugalandet. Denne strekningen som nå er meldt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er en forutsetning for videre oppgraderingen av sentralnettet mellom Sogndal og Sauda, slik at kapasiteten i nettet kan økes.  

Møter med kommunene

Det har vært innledende møter med kommunene som blir berørt av planene.

- Vi har godt samarbeid med kommunene og vi har fått tilbakemeldinger på planene våre i denne tidlige fasen. Vi setter pris på den åpne dialogen og håper på gode diskusjoner også i det videre arbeidet, sier Kenneth Teigenes.

NVE har ansvaret for høringsprosessen
Melding til NVE er for å varsle om at prosjektet er startet opp. I melding har Statnett vurdert flere forslag til korridorer hvor ny ledning kan bygges, ulike plasseringer av ny transformatorstasjon i Blåfalli i Kvinnherad og forslag til utredninger som skal gjøres i prosjektet.

- Når vi sender melding til NVE om et nytt prosjekt, er vi tidlig i planleggingen og vi ønsker å høre fra de som blir berørt. Vi ønsker å høre hva som bør utredes nærmere og om de foreslåtte korridorene. NVE vil sende melding på høring og det er viktig at de som har meninger om planene sender sine innspill til NVE når høringen pågår, sier Kenneth Teigenes.

 

Neste steg er utredninger og konsesjonssøknad
Etter høringen vil NVE fastsette et endelig utredningsprogram som beskriver hvilke utredninger som skal gjennomføres. Statnett vil deretter utarbeide og sende konsekvensutredning og konsesjonssøknad. Før bygging av nye anlegg kan starte må Statnett få konsesjon fra myndighetene. Både melding som er sendt til NVE nå og påfølgende konsesjonssøknad blir etterfulgt av eksterne høringer.

 

Faktabokser:

Områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet:

For å oppnå mer helhetlige løsninger og mer forutsigbar nettutvikling har vi etablert områdeplaner som vårt nye verktøy.  Områdeplanene beskriver hvordan vi planlegger å bygge ut nettet trinnvis.

  • I Bergensområdet er de viktigste tiltakene oppgradering mellom Kollsnes og Sogndal, samt en ny forbindelse til Kollsnes. Vi planlegger deretter en videre spenningsoppgradering av det resterende 300 kV-nettet i regionen. Økt kapasitet i nord-sør-retning er en forutsetning for et vesentlig løft i kapasiteten. Dette oppnås ved oppgradering til 420 kV av ledningen Sauda-Blåfalli-Mauranger-Samnanger.

  • På Haugalandet er ny ledning fra Blåfalli til Gismarvik det første større tiltaket som øker kapasiteten i nettet. For å legge til rette for ytterligere forbruksvekst vil vi spenningsoppgradere nettet mellom Gismarvik og Sauda, og etter hvert spenningsoppgradere hele nettet.

 

Trinnvis utvikling i Bergensregionen:

1. Spenningsoppgradering Modalen-Kollsnes
2. Spenningsoppgradering Sogndal-Modalen
3. Ny forbindelse Samnanger/Modalen-Kollsnes, samt spenningsoppgradering Sauda-Samnanger
4. Spenningsoppgradering Samnanger-Fana-Øygarden
5. Spenningsoppgradering resterende 300kV nett til 420kV

 

Trinnvis utvikling på Haugalandet:

1. Temperaturoppgradering av eksisterende ledninger
2. Ny ledning Blåfalli-Gismarvik
3. Oppgradering til 420 kV Sauda-Gismarvik, (samt Sauda-Samnanger i Vestland)
4. Fornyelse av ledning nummer to mellom Sauda og Gismarvik
5. Fornyelse og oppgradering av resterende anlegg