Prosjektet har som formål å bidra til å unngå strømavbrudd i forsyningen under Leirdøla og å tilrettelegge for tilknytning av konsesjonsgitte småkraftverk i underliggende nett. Det søkes derfor om å få bygge et helt nytt stasjonsanlegg på nordsiden av dagens anlegg. Eksisterende 300 kV-ledninger vil bli lagt om inn mot ny stasjonen. 

Etter at ny stasjon med hjelpeanlegg er satt i drift rives det gamle anlegget.