Oppgradering av Leirdøla transformatorstasjon er et prosjekt under planlegging som er omtalt i Nettutviklingsplanen til Statnett. Det er et betydelig fornyelsesbehov i eksisterende stasjon.

Prosjektet har som formål å bidra til å unngå strømavbrudd i forsyningen under Leirdøla. I tillegg har prosjektet som formål å tilrettelegge for tilknytning av konsesjonsgitte småkraftverk i underliggende nett. Det søkes derfor om å få bygge et helt nytt stasjonsanlegg på nordsiden av dagens anlegg.

Etter at ny stasjon med hjelpeanlegg er satt i drift rives det gamle anlegget. Tomten til ny 300(420) kV stasjon er på ca. 35 dekar.

Eksisterende 300 kV-ledninger vil bli lagt om inn mot ny stasjonen. Det bygges 1,8 km med nye ledninger, og 1,5 km av de eksisterende ledningene vil bli revet. Totalt vil det bli bygget fem nye master, mens to eksisterende master vil bli fjernet.