1) Tilleggsøknad
Det første brevet er en tilleggssøknad knyttet til følgende saker:

Justering av tverrslagstunnel
I våre kommentarer til høringsinnspillene (31.05.2018), orienterte vi om at tverrslagstunnelen justeres og flyttes vekk fra Tåsentunnelen. Tilleggsøknaden er oversendt NVE.

Justering av trase ved Sinsen Hageby
I svarbrevet med tilleggsutredninger, (05.09.2018), ble det orientert om mulig endringssøknad på justert trase ved Sinsen Hageby. Tilleggsøknaden er oversendt NVE.

 

2) Orientering om TBM som drivemetode
Det andre brevet er en ytterligere utredning om valg av drivemetode.

I konsesjonssøknaden oversendt NVE i februar 2018 søkte Statnett på konvensjonell sprenging som drivemåte. NVE mottok flere innspill, blant annet knyttet til hvorfor TBM ikke ble valgt som drivemetode. 

NVE oversendte oss et brev (18.06.2018) med krav om ni ulike tilleggsutredninger, blant annet om bruk av TMB. I vårt svarbrev (05.09.2018) ble alle tillegsutredninger svart ut. Samtidig redgjorde vi for behovet om å ytterligere utrede valget av drivemetode. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og tilleggsutredningen er oversendt NVE.


Det er NVE som styrer videre konsesjonsprosess, og vi oppfordrer om at henvendelser rettes dit.