Kraftsystemet blir stadig mer innfløkt. Fornybare energikilder overtar for fossile. Vindkraft og andre nye, fornybare kilder er CO2-frie. Men vindkraft er bare på eller av, og lar seg ikke skru opp og ned slik som vannkraft fra vannmagasiner.

Samtidig varierer forbruket mer enn før, og mer kraft flyter mellom landsdeler og land. I sum gir dette et system som svinger mer, samtidig som sikker krafttilgang blir stadig mer dyrebart for samfunnet.

Smart, effektiv og sikker 

Alt dette må vi ta hensyn til når vi konstruerer framtidens kraftsystem. Statnett har pekt på tre hovedområder i vår strategi.

  • For det første må vi velge smartere løsninger. Det innebærer å digitalisere der dette passer. Et velfungerende kraftsystem har alltid fingeren på pulsen og reagerer raskt når noe skjer. Automatisering og bedre utnyttelse av data gir raskere og mer presis respons når balansen trues. Samtidig utvikler vi markedsinstrumenter som gjør at systemet lettere holder balansen både her og nå og i det lange løp.
  • For det andre utvikler vi et mer kostnadseffektivt system. Kundene skal ikke betale mer enn nødvendig for sikker strøm. Summen av digitalisering, velfungerende markeder, fornuftig investeringsnivå og en stadig jakt på kostnadskutt, skal gi maks forsyningssikkerhet for pengene. Samtidig er sikker levering av strøm fortsatt en selvsagt basis for Statnetts arbeid.
  • Sist, men ikke minst, må vi aldri tape helse, miljø og sikkerhet av syne. Det å drifte og utvikle et kraftsystem innebærer risikoer både for ansatte og andre, og Statnett skal aldri kompromisse på helse, miljø og sikkerhet. Statnett har et mål om å være blant de beste sentralnettsoperatørene i Europa på HMS.

Samfunnsansvar

Kraftproduksjonen i Norge er 98 % fornybar. Statnetts inntekter stammer fra vår hovedoppgave: Vi eier og drifter sentralnettet for strøm i Norge og sikrer at produksjonen kommer frem til markedet, og vi balanserer kraftsystemet til enhver tid. Dette bidrar til at Norge er en av verdens mest elektrifiserte samfunn, og tilrettelegger for videre dekarbonisering av både Norge og våre handelspartnere.

Når vi jobber med samfunnsansvar, handler det om hvordan vi tar sosiale og miljømessige hensyn ut over det som følger av lover og regler. Vi tar samfunnsansvar for å bidra til tillit og aksept for arbeidet vi utfører:

  • Vi gjør naturinngrep når vi bygger og drifter kraftledninger og stasjoner. En viktig del av vårt samfunnsansvar er derfor å minimere klima- og miljømessige fotavtrykk fra virksomheten vår. Vi stiller miljøkrav i kontraktene, og klima og miljø skal vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn når vi tar beslutninger. Les mer om vårt klima- og miljøarbeid.
  • Vi har behov for å leie inn arbeidskraft når vi bygger og drifter sentralnettet. Vi følger våre leverandører tett for å sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår, og vi jobber forebyggende med lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Her kan du lese om våre etiske retningslinjer for leverandører.
  • Når vi bygger og drifter sentralnettet medfører det risikable arbeidsoperasjoner. Derfor prioriterer vi helse, miljø og sikkerhet helt fra vi planlegger til vi bygger og drifter. Vi har en nullvisjon for ulykker, det betyr at vi skal hindre enhver personskade i vår virksomhet. Les mer om vårt HMS-arbeid.

Det er styret som har det overordnede ansvaret for hvordan vi forvalter samfunnsansvaret vårt. Du kan lese mer om hvordan vi prioriterer arbeidet med samfunnsansvar (CSR) og ESG i årsrapporten vår.