EU-kommisjonen gjennomfører en høring i forkant av varslede endringer i det europeiske regelverket for kraftmarkedet. Statnett har vært aktive i utformingen av høringssvaret til ENTSO-E, samarbeidsorganisasjonen til 39 systemansvarlige nettselskaper (TSOer) i Europa. I tillegg har vi utarbeidet egne svar og sendt et posisjonsnotat sammen med de andre nordiske TSOene.

Høringssvarene fra ENTSO-E legger vekt på betydningen av markedet for systemdriften både på kort og langsikt. -Gjennom vårt høringssvar har vi benyttet muligheten til å utdype og tydeliggjøre enkelte punkter, sier direktør for Markedsdesign og systemutnyttelse i Statnett, Martha Marie Øberg.

Markedet er viktig for effektiv drift og langsiktige investeringer

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden understreker den funksjonen marginalprisingen har i kraftmarkedet. -Effektive prissignaler blir fortsatt en forutsetning for et velfungerende marked. Markedet er viktig for å planlegge en sikker og effektiv drift av kraftsystemet fra dag til dag, og gir investeringssignaler for den langsiktige utviklingen av kraftbalansen. Vi ser på marginalprising som grunnmuren i et effektivt og velfungerende spotkraftmarked. Selv om prisene til forbrukerne i dagens situasjon er svært høye, bør vi unngå at kompensasjonsordninger endrer prinsippene for prisfastsetting i markedet, sier Øberg. – Samtidig ser vi fordelen av sterkere lokaliseringssignaler som gir en mer effektiv utvikling av kraftsystemet, og anbefaler grundigere analyser av dette.

Støtteordninger til investeringer bør ta hensyn til påvirkning på prissetting

Overgangen til et utslippsfritt europeisk energisystem krever gode og stabile rammer for investering både i produksjon, fleksibilitet og nett. På EU-kommisjonens spørsmål om hvordan ulike finansielle virkemidler kan støtte investeringer i ny produksjon, har Statnett gitt innspill på hvordan disse bør utformes uten at det får negative konsekvenser for driften og utviklingen av kraftsystemet. Blant annet påpeker Statnett at såkalte Power Purchase Agreements (PPAer), der produsent og forbruker inngår en langsiktig kontrakt for leveranser av kraft fra planlagte kraftverk, må være finansielle for å unngå at disse direkte påvirker budgivingen i markedet. Såkalte differansekontrakter (Contracts for Difference/CfD) sikrer produsentene en viss pris, og kan være en god mekanisme for å sikre raskere investering i ny fornybar produksjon der usikkerheten er stor. Men Statnett mener ordningen må være frivillig og advarer mot å bruke den på eksisterende produksjon. -Det ville være ensbetydende med prisregulering, og dermed skape usikkerhet for nye investeringer, sier Øberg.

Det er viktig å sikre god tilgang til fleksibilitet

Statnett understreker også betydningen av gode insentiver for forbrukerfleksibilitet og redusere barrierer for å delta i balansemarkeder. -Behovet for fleksibilitet vil øke med en økende andel av uregulerbar kraft i kraftsystemet og knapphet på nettkapasitet, og da blir det viktig å få størst mulig tilgang på fleksibilitet også fra forbrukere, påpeker Øberg.

 

Posisjonsnotatet fra de systemansvarlgie nettselskapene i Norden kan lastes opp lenger nede på denne siden.

ENTSO-Es høringssvar kan du lese på deres websider.