Konsesjonssøknad for Humleberget transformatorstasjon er sendt til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Løsningen som er foreslått er en innendørs gassisolert (GIS) transformatorstasjon, som i hovedsak er planlagt på industritomt. Statnett søker også om anlegg på vegne av Lnett. Lnett jobber med å styrke regionalnettet og har behov for å øke uttaket av strøm fra Statnetts anlegg. Statnett vil overta tomt for ny transformatorstasjon om lag 1,5 år etter at konsesjon er gitt og ny stasjon kan tidligst være i drift i 2029.

Humleberget stasjon inngår i det første av tre trinn i Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. Transformatorstasjonene Humleberget og Krossberg vil legge til rette for økt forbruk og mer strøm til Lnetts regionalnett på Nord-Jæren. Krossberg er den nye stasjonen som Statnett har søkt konsesjon til å bygge i Stavanger og søknaden ligger til behandling hos NVE. Den nye sentralnettledningen Lyse-Fagrafjell, som nylig ble satt i drift, inngår også i trinn en og legger til rette for 700 MW økt forbruk i Sør-Rogaland.

- Ny og mer miljøvennlig teknologi åpner for nye muligheter og vi kan planlegge en gassisolert, innendørs stasjon, som er mindre enn de luftisolerte stasjonene. Dermed blir det mulig å bygge den nye stasjonen på industritomt. Vi håper at planene våre blir godt mottatt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Planlegges på industritomt
Statnett har tidligere inngått intensjonsavtale med BR Industrier AS og Ventoblikk AS om overtagelse av industritomt på Bærheim. Tomten ligger i tilknytning til eksisterende transformatorstasjon og gjør det mulig å bygge den nye stasjonen på det etablerte industriområdet. Vi forsøker å unngå og bygge på landbruksjord, og dette er en løsning som i stor grad legger til rette for det.

Statnett søker om å bygge Humleberget transformatorstasjon som erstatning for sentralnettanleggene i dagens Bærheim stasjon.  Statnetts anlegg i Bærheim stasjon vil saneres når ny stasjon er i drift. Lnetts anlegg i Bærheim stasjon vil bestå og på vegne av Lnett søkes det om konsesjon til ombygging og utvidelse av regionalnettanleggene i stasjonen.

NVE har ansvaret for høringsprosessen
Det er NVE som har ansvaret for høringsprosessen, og som vil sette den i gang. Det er viktig å bruke høringsmuligheten dersom man har innspill til planene.

- Vi oppfordrer alle som har innspill til planene om å sende sine høringsuttalelser til NVE, avslutter Elisabeth Vike Vardheim.  

 

Trinnvis utbygging i Sør-Rogaland

 

Trinn 1:

  • Ny 420 kV-ledning Lyse-Fagrafjell og nye Fagrafjell transformatorstasjon. 
  • Transformatorstasjonene Krossberg og Humleberget for å erstatte Stølaheia og Bærheim. 
  • Ny 420 kV-ledning mellom Fagrafjell og Bærheim/Humleberget.  

Trinn 2:

  • Erstatte dagens 300 kV-ledning Tonstad-Stokkeland med ny 420 kV-ledning Ertsmyra-Fagrafjell.

Trinn 3:

  • Erstatte dagens 300 kV ledning Kvinesdal-Åna-Sira-Kjelland-Bjerkreim-Fagrafjell med ny 420 kV ledning.