- Vi er godt i gang med rivingen av mastene, men ser at deler av ledningen må fjernes neste vinter. Vi håpet i det lengste at vi skulle bli ferdig denne våren, men var klar over at det kunne oppstå forsinkelser, sier Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

Ledningen mellom Oslo og Ringerike rives fordi det ikke lenger er behov for den i strømnettet. Målet er å fjerne master og fundamenter og tilbakeføre områdene under traséen. For å gjøre minst mulig skade på naturen under rivingsarbeidet, må mastene veltes på vinterstid, når det normalt er tele i bakken og snø i terrenget. Mange av mastene står dessuten i naturvernområder, og her er det spesielt viktig å skåne naturen. Statnett har kun tillatelse til arbeider i naturvernområdene inntil 15. mars, og det betyr at deler av arbeidet gjøres neste vinter.

- Det blir for mye arbeid som gjenstår sett opp mot tilgjengelig tid, og vi har derfor besluttet at vi venter til neste vinter med å rive det siste mastestrekket, sier Revelsby.

Det er flere grunner til at Statnett velger å utsette deler av rivearbeidene. Blant dem er usikkerheten rundt teknisk tilstand på mastene, som er fra 1928. Mye tid har blitt brukt på tilstrekkelig god sikring før strømlinene er tatt ned og mastene har blitt veltet. Arbeidene skal gjennomføres mest mulig skånsomt for omgivelsene, og det har vært behov for avklaringer med relevante myndigheter for å hensynta dette.  I tillegg har Statnett ønsket å redusere bruk av større maskiner for å skåne terrenget. Situasjonen rundt Covid vært også en forsinkende faktor. I sum har dette medført at rivingen har tatt lengre tid enn planlagt.

 

Mindre påvirkning på skiløyper neste vinter
Strømledningen som nå rives fordi den ikke lenger er i bruk går blant annet gjennom turområder i Krokskogen mellom Ringerike og Sørkedalen. Deler av skiløypene i området har vært påvirket av arbeidene, men denne påvirkningen blir mindre neste vinter.

Mastene som rives neste vinter strekker seg fra Søndre Heggelivann (mast 283) til østre del av Steinsfjorden (mast 253). Dette innebærer ca. 6 km av traseen fra Søndre Heggelivann frem til Løvlia skistue og videre ca. 6 km av traseen fra Løvlia og ned til østre del av Steinsfjorden.  I tillegg vil de to siste mastene inn mot Ultvedt transformatorstasjon og stativene inne på Husebyplatået på Smestad transformatorstasjon stå til neste vinter.   

Rivearbeidene vil etter planen starte opp allerede til høsten og flere master kan bli revet før vinteren slår inn for fullt. Likevel vil noen løyper kunne bli berørt og midlertidig føre til redusert fremkommelighet for ivrige skigåere også neste skisesong.  Den gode nyheten er at arbeidene i stor grad blir gjennomført med helikopter på denne strekningen.

- Dette betyr at det ikke er nødvendig å brøyte skiløypa som går i vegtraseen for Nye Heggelivei. Det vil kun være løyper som går under høyspenttraseen nord og sør for Løvlia som i kortere perioder vil være midlertidig stengt. Disse vil til gjengjeld ikke bli berørt denne vintersesongen, avslutter Revelsby.