Etter planen, og som tidligere kommunisert, skulle det stå igjen 30 master til neste riveperiode. Når arbeidene nå er avsluttet for sesongen, står det igjen 36. Fire i Nordmarka og to på Ultvedt i tillegg til de opprinnelige 30 i Nordmarka.

De fire ekstra mastene står på strekningen sør for Søndre Heggelivann og sørover frem til kommunegrensen mellom Ringerike og Oslo.

Årsaken til at det ble ytterligere fire master stående igjen er todelt. For det første er det fuktige myrområder der mastene står, og for å unngå skader på naturen har rivearbeidet vært mer tidkrevende. Samtidig har det i andre områder vært svært tørt. Siden vi i arbeidene bruker skjærebrenner som avgir gnister, ville det vært fare for skogbrannfare ved videre riving.

Anleggsarbeidene for å rive de gjenstående mastene vil gjennomføres med kun transport av anleggsmaskiner i ledningstraseen, med helikopter og ved bruk av veger som normalt blir brøytet hver vinter.

Det står også igjen to master ved innføringen til Ultvedt transformatorstasjon. Faselinene mellom disse mastene blir fjernet i juni samtidig som Glitre Nett utfører arbeid på Ultvedt stasjon. Mastene blir revet til vinteren slik at vi reduserer og eventuelt unngår eventuelle skader på dyrket mark. I tillegg vil stativene inne på Husebyplatået på Smestad transformatorstasjon stå til neste vinter.   

Etter planen vil vi starte opp igjen rivearbeidene i uke 46 (november).

Vi ønsker å takke grunneiere, naboer og andre berørte for den tålmodighet og velvilje dere har vist under arbeidet vårt.

 

image3r9li.png