Alle som har mottatt brevet har en eiendom som ligger nærmere enn 100 meter fra den planlagte tunnelen. 

Under bygging av tunnelen vil sprengningsarbeidet flytte seg med en distanse på om lag 20 meter i uken. Den enkelte husstand vil derfor kunne oppleve vibrasjoner og rystelser i deler av anleggsperioden.

Det forventes ikke at arbeidene vil medføre skader på eiendommene som ligger over tunnelen. For å likevel sikre dokumentasjon i tilfelle antatte skader skulle oppstå, vil det gjennomføres undersøkelser før anleggsoppstart. Disse består av:


1. Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling
2. Setningsovervåkning
3. Energibrønner


De forberedende arbeidene med setningsbolter, bygningsbesiktigelse og energibrønner vil igangsettes første halvår 2020. Statnett planlegger for oppstart av tunnelarbeidene i første kvartal 2021. Dette vil imidlertid avhenge av når vi får endelig konsesjonsvedtak fra OED.


Merk:
Vi har fått enkelte henvendelser om eiendommer som ikke har mottatt informasjonsbrevet. Det beklager vi! 

Informasjonsbrevet finner du under fanen 'Konsesjonssøknad og vedtak'.