Statnett planlegger å bygge om dagens 300 kV-ledning mellom Rød transformatorstasjon i Skien og Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune til 420 kV. Når det gjelder strekningen Rød-Porsgrunn-Bamble, er store deler av dagens ledning av en slik standard at den ikke egner seg for ombygging. Derfor ønsker Statnett heller å bygge en ny, og la den nye ledningen gå i mindre befolkningstette områder enn den eksisterende. Ved også å planlegge inn en ekstra transformatorstasjon omtrent midtveis, kan det legges til rette for å rive flere av dagens ledninger på 132 kV. De eksisterende 300 kV-ledningene blir stående for å forsyne industrien og annet forbruk.

 

Avhengig av hvilken trasé som velges, kan ledningen fra Bamble til Rød bli 33-37 km lang. Det er aktuelt å bygge en ny transformatorstasjon vest for Herum eller ved Saudalsvatna øst for Mo i Bamble kommune. I tillegg vurderes en ny transformatorstasjon ved Voll i Skien. En slik transformatorstasjon vil legge til rette for å rive flere av dagens ledninger i Skien og Bamble, slik at det totalt sett ikke blir flere kilometer ledning enn i dag. De ulike alternativene er kostnadsberegnet til mellom 340 og 650 millioner kroner, der en eventuell Voll transformatorstasjon utgjør den største forskjellen. Det billigste alternativet er i utgangspunktet tilstrekkelig for behovet for å overføre kraft, men gir ikke rom for å rive ledninger.

 

At sentralnettet etter hvert blir standardisert på 420 kV spenning vil gjøre drift og vedlikehold mer rasjonelt. Samtidig har 420 kV-ledninger vesentlig større kapasitet. Når alle anleggene kommer på dette nivået vil det totale ledningsnettet kunne utnyttes bedre, i og med at de gamle 300 kV ledningene vi har i dag også gir begrensninger for utnyttelse av de anleggene vi har på det høyeste spenningsnivået. En omlegging til 420 kV mellom Rød og Kristiansand vil dermed bidra til å øke overføringskapasiteten til og fra Sørlandet. Det er viktig for å bevare en sikker strømforsyning i perioder der det enten eksporteres eller importeres store mengder kraft over sjøkabler til utlandet. En slik mulighet til å kjøpe og selge kraft mellom Norge og land på kontinentet er viktig i klimasammenheng, da det legger til rette for utbygging av ny fornybar kraft både i Norge og EU.

 

En oppgradering til 420 kV mellom Rød og Kristiansand er også gunstig for planlagt kraftutbygging på Sørlandet. Lokalt i Grenlandsområdet styrker 420 kV-ledningen også strømforsyningen for eksisterende industri og planlagt industri- og næringsutvikling vest for Frierfjorden.

 

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for strekningen Bamble-Rød er sendt til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har sendt meldingen på høring i berørte kommuner, og høringsuttalelsene vil bl.a. danne grunnlag for det konsekvensutredningsprogrammet Statnett skal gjennomføre før det søkes konsesjon. NVE har satt høringsfristen til 15. april. Når Statnett så søker konsesjon, etter planen ved neste årsskifte, vil konsesjonssøknad med konsekvensutredning bli sendt på høring før NVE fatter et konsesjonsvedtak. NVEs konsesjonsvedtak kan så påklages til Olje- og energidepartementet. Statnett anslår at den nye ledningen kan være ferdig i 2014.

 

For strekningen mellom Bamble og Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune, har Statnett planer om å bygge om eksisterende 300 kV ledning til 420 kV i og med at denne ledningen egner seg godt til slik ombygging.

 

Last ned meldingen om 420 kV-ledning Bamble - Rød (pdf)

 

Se ulike skisserte løsninger:

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Dag Petter Lysheim
Prosjektleder
Telefon: +47 22 52 70 76/91556792

 

 Irene Meldal
Kommunikasjonssjef
Mobiltlf: +47 97501453