- Vi er glade for at NVE har fattet beslutning i denne saken, sier prosjektleder Even Vandbakk.

 

På strekningen Bamble - Rød etableres det ny ledning, men prosjektet gir også muligheter for å fjerne tilsvarende mange kilometer av dagens ledninger, som i stor grad går gjennom boligområder. For den nye linjen er det lagt vekt på å finne traséer som i størst mulig grad går utenfor bebyggelsen i kommunene.

 

Strekningen Bamble - Rød er del av Østre korridor, som går fra Kristiansand til Rød, og er en del av planene for å modernisere og oppgradere sentralnettet fra 300 til 420 kV driftsspenning.

 

NVE gir også Statnett konsesjon til å bygge Bamble transformatorstasjon ved Herum og Grenland transformatorstasjon ved Voll, samt å utvide Rød transformatorstasjon.

 

 

Fakta om prosjektet:

  • Ca 38 km ny 420 kV-ledning
  • Sanering av 55 km eksisterende 132 kV-ledninger, bygging av 18 km nye 132 kV-kraftledninger. Dette blir utført av Skagerak Energi og Otra Kraft
  • Berører kommunene Kragerø, Bamble og Skien
  • 2 nye transformatorstasjoner skal bygges
  • Mindre utvidelser i Rød stasjon og Skagerak Netts stasjon på Voll
  • Samlede investeringer for Østre korridor er 1350 - 1950 MNOK
     

NVEs konsesjonsvedtak kan påklages til Olje- og Energidepartementet.