Statnett har inngått avtaler med 90 % av grunn og rettighetshaverne på strekningen og for de resterende hvor det ikke foreligger minnelig løsning har tingretten fastsatt erstatning, både for anleggs- og driftsperioden. Det gjelder syv reinbeitedistrikter, én svensk sameby og 19 grunneiere. For to av de syv reinbeitedistriktene og samebyen var det inngått avtale om anleggsperioden, og dermed er det kun driftsperioden etter ferdigstillelse som nå er vurdert.

Det totale kravet fra reindrifta på strekningen beløp seg til over 520 millioner kroner. Erstatningen ble av Nord-Troms tingrett fastsatt til 4.7 millioner.

Skjønnssaken pågikk i tre uker, fra 27.august til 14.september, og totalt 8 advokater var engasjert: 2 for grunneierne og 6 for reinbeitedistriktene. I ekspropriasjonssaker, som denne, betaler Statnett grunneiernes og reinbeitedistriktenes nødvendige kostnader til juridisk bistand.

Skjønnet ble avsagt 13.november og partene har én måneds frist på å vurdere overskjønn i saken.


Til våren blir det ny sak som da skal behandle skjønnet for grunn- og rettighetshavere fra Reisadalen til Skillemoen. Tidspunkt for grunn- og rettighetshavere for strekningen Skillemoen til Skaidi er foreløpig ikke fastsatt.