Olje- og energidepartementet støtter Statnetts konklusjon i konseptvalgutredning for Bergen og omland.

- Det er mange og store planer for ny næringsvirksomhet i bergensområdet og utålmodighet for å få realisert disse. Selv om det er usikkerhet om enkelte av prosjektene, opplever vi at behovet i området er stort og modent. Vi er derfor glade for at vi nå kan sette i gang neste fase for å få realisert nettet som vil muliggjøre verdiskapingen i denne regionen, sier Gunnar Løvås konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

Planer om stort nytt forbruk

Summen av forbruksplaner og mengde initiativer til ny grønn verdiskaping er svært stor, blant de største i landet. Skulle alle planer Statnett kjenner til realiseres vil det medføre over en dobling av strømforbruket i regionen i løpet av en tiårsperiode.

Det meste av forbruksøkningen er planlagt lokalisert ute langs kysten hvor det er minst nettkapasitet. Alle planene som er meldt indikerer rask vekst i forbruket fra 2025 til 2030.

- Det har vært svært viktig for Statnett å finne løsninger som gjør det mulig å knytte til kunder så raskt som mulig. Med de tiltakene Statnett og BKK Nett allerede har startet opp, vil totalt 670 MW nytt forbruk kunne knytte seg til før ny ledning er bygget. En ny forbindelse vil øke kapasiteten ytterligere, forklarer Løvås.

Oppgradering av eksisterende nett er første trinn

 - Vi har allerede startet arbeidet med en omfattende oppgradering av eksisterende strømnett i regionen som vil øke kapasiteten i nettet og nye industriprosjekt kan realiseres, men dette alene er ikke nok for å legge til rette for forbruksveksten ute langs kysten. Nå vil vi i samarbeid med BKK Nett gå i dialog med industrien for å få konkretisert behovet og inngå utredingsavtaler for å få på plass en tredje forbindelse til Kollsnes, sier Elisabeth V. Vardheim konserndirektør for nett i Statnett.  

En ny forbindelse til Kollsnes fra Samnanger eller Modalen

Som Statnett påpekte i konseptvalgutredningen er Samnanger det beste startpunktet for en tredje forbindelse til Kollsnes. Man utelukker likevel ikke Modalen som startpunkt. Dette vil bli utredet og avklart i kommende konsesjonsprosesser.

Statnett vil nå starte opp arbeidet med en melding, hvor man vil se nærmere på ulike alternativ for å øke kapasiteten ut til Kollsnes, før vi kan gå videre med en konsesjonssøknad.

- Vi vil sørge for å gjennomføre en grundig prosess og inkludere samfunnet som berøres. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, Statnett er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til, avslutter Vardheim.

Krav om forpliktende avtaler for videre utvikling

Olje og energidepartementet påpeker i sin uttalelse til konseptvalgutredningen at Statnett må sørge for at det inngås forpliktende avtaler om kostnader forbundet med utredninger mellom relevant nettselskap og aktørene som ber om tilknytning før det eventuelt søkes konsesjon.

Departementet er også tydelige på at Statnett må inngå forpliktende avtaler om anleggsbidrag før en eventuell byggefase, i tilfellene der det er aktuelt. Det vises til at dette er særlig viktig overfor aktører med store innmeldte uttak med betydelig usikkerhet.