Elektrifiseringen av Norge er i gang og Vestland leder an. Det foreligger store planer om ny næringsvirksomhet i bergensregionen. Skulle alle planer realiseres vil det medføre over en dobling av strømforbruket i regionen i løpet av en tiårsperiode.

 

- En tredje forbindelse til Kollsnes, sammen med oppgradering av eksisterende nett, vil gi nok kapasitet til å legge til rette for elektrifiseringen i regionen. 85 prosent av alle tiltakene Statnett foreslår innebærer oppgradering av eksisterende nett, sier konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

 

Statnett har sendt over konseptvalgutredning Bergen og omland til olje- og energidepartementet.  Utredningen skal nå ut på høring.

 

Sima-Samnanger og Ytre ring-prosjektet viktig for videre utvikling av nettet

Det er allerede tatt kraftfulle grep i denne regionen og kapasiteten er betydelig styrket i hovedstrømnettet de siste årene. 420 kV kraftlinjen fra Sima til Samnanger kom i drift i 2013, og det har blitt bygget ny forbindelse dimensjonert for 420 kV fra Kollsnes til Mongstad (2017) og videre til Modalen (2019). Disse investeringene har styrket forsyningssikkerheten i området, og legger grunnlaget for videreutvikling av nettet.

 

Den største veksten kommer i 2025-2030

Det er forventet en stor vekst i strømforbruket i Bergen og omland. To tredjedeler av planene for forbruksveksten er knyttet til ny industri, og en tredjedel til elektrifisering av petroleumsindustrien.

- Dersom store deler av planene for ny industri realiseres, er det behov for en tredje forbindelse uavhengig av elektrifisering av petroleumssektoren, forklarer Borgen.

65 prosent av alle kunder som har søkt om å få knytte seg til nettet med stort strømforbruk har gjort dette i løpet 2020.

Det har vært svært viktig for Statnett å finne løsninger som gjør det mulig å knytte til kunder så raskt som mulig. Det er derfor fremskyndet prosjekter i regionen som vil øke kapasiteten før en eventuell ny forbindelse er på plass. I tillegg har Statnett i samarbeid med BKK Nett gått i dialog med kunder for å se om det er mulig å knytte de til strømnettet før nettiltakene er ferdigstilt.

 

- Vi vil snu hver en stein for å kunne legge til rette for elektrifiseringen i bergensregionen. Men, situasjonen er mer utfordrende siden Energiverk Mongstad legger ned sin produksjon, sier Håkon Borgen.

 

Det meste av forbruksøkningen er planlagt lokalisert ute langs kysten hvor det er minst nettkapasitet, og det er også her Energiverk Mongstad legger ned sin produksjon. Alle planene som er meldt indikerer rask vekst i forbruket fra 2025 til 2030.

 

- Utvikling av nettanlegg tar tid og skal behandles grundig av både oss og samfunnet som berøres. Elektrifisering av eksisterende virksomhet og ny næringsvirksomhet er positivt for samfunnet, og vi er avhengig av et godt samarbeid på tvers av sektorer for å få dette til, understreker Borgen i Statnett.

 

En tredje forbindelse til Kollsnes fra Samnanger eller Modalen

Med en tredje forbindelse til Kollsnes får vi en stor økning i kapasiteten ut til kysten. I tillegg har vi mulighet for ytterligere kapasitetsøkninger gjennom å oppgradere eksisterende nett til et høyere spenningsnivå. Dette kan bli nødvendig dersom forbruksveksten blir høy.

- Basert på den informasjonen vi har i dag ser det ut til at Samnanger er det beste startpunktet for en tredje forbindelse til Kollsnes. Vi utelukker likevel ikke Modalen som startpunkt. Dette vil bli utredet og avklart i kommende konsesjonsprosesser, sier Borgen.

 

Vil redusere inngrep ved oppgradering

For å legge til rette for forbruksveksten i Bergen er det viktig for Statnett å se på løsninger som skåner miljø og natur. 85 prosent av alle tiltakene, som enten er igangsatt eller er foreslått for å legge til rette for forbruksveksten i regionen, består av oppgradering av eksisterende infrastruktur.

 

Igangsatte tiltak vil gi muligheten til å knytte til industri

For å øke kapasiteten i nettet på kort og mellomlang sikt, har Statnett satt i gang flere utbyggingsprosjekter i området. Prosjektene omfatter å øke transformeringskapasiteten i flere stasjoner, oppgradere eksisterende kraftledning mellom Sogndal og Modalen/ Steinsland, heve spenningen på den eksisterende forbindelsen videre til Kollsnes og øke kapasiteten på kabelstrekningen mellom Lille Sotra og Kollsnes.

-  Dette er tiltak som uansett er nødvendig for å møte økt forbruksvekst og som vil gjennomføres uavhengig av myndighetens behandling av konseptvalgutredningen, avslutter Borgen.

 

Konseptvalgutredningen skal på høring

Konseptvalgutredningen er nå overlevert til olje- og energidepartementet (OED). Departementet vil sende utredningen på høring før de fatter en prosessveiledende uttalelse. Statnetts videre arbeid med en tredje forbindelse ut til Kollsnes vil basere seg på uttalelsen fra OED .