Planene innebærer blant annet elektrifiseringprosjekter i petroleumsindustrien, etablering av næringsparker og datasentre. Løsningene vi har jobbet med beskrives i en konseptvalgutredning (KVU) som skisserer behov og mulige overordnede løsninger for å sikre strømforsyningen i Bergen og omegn.

 

Sima-Samnanger og Ytre ring er avgjørende for videre utvikling av nettet

Det er allerede tatt kraftfulle grep i denne regionen og kapasiteten er betydelig styrket i hovedstrømnettet de siste årene. 420 kV kraftlinjen fra Sima til Samnanger kom i drift i 2013, og det har blitt bygget ny forbindelse dimensjonert for 420 kV fra Kollsnes til Mongstad (2017) og videre til Modalen (2019). Til sammen har det blitt investert omtrent 2,5 mrd. kroner for å øke nettkapasiteten i regionen de siste ti årene. Disse investeringene legger grunnlaget for videreutvikling av nettet i området.

 

Tempoet i elektrifiseringen av samfunnet går raskt og enda raskere enn man forutsatte for få år siden. Et ønske om å elektrifisere større deler av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel kommer samtidig med et økende behov for strøm i fastlandsindustrien.  I bergensregionen har BKK Nett og Statnett bare siden 2018 mottatt henvendelser om nytt og økt strømforbruk i regionen som tilsvarer over en dobling av dagens forbruk i området (2800 MW). Hvis vi tar utgangspunkt i høyscenario for økt forbruk vil vi oppleve en årlig vekst i regionen på 9 % fram til 2030. Dette er en vekst vi ikke har sett før i Norge. I 2018 forutså vi en vekst på ca 3 %.

Tabell som viser lav, medium og høy forbruksvekst i Bergen og omegn
Tabell som viser lav, medium og høy forbruksvekst i Bergen og omegn

Det meste av forbruket kommer der nettet er svakest

Det aller meste av forbruket som ønskes knyttet til nettet ligger ytterst mot kysten der nettet er svakest, og i samme område hvor strømproduksjonen fra Energiverk Mongstad legges ned. På kort og mellomlang sikt er det større utfordringer med kapasiteten lokalt og regionalt enn for få år siden. Det tar lang tid å bygge nytt nett, mens det ofte går raskere å øke forbruket i industrien. Derfor er det viktig med tidlig og god dialog med kunder som ønsker tilknytning til nettet.

Statnett og BKK Nett er i full gang med å øke kapasiteten inn til og i området for å legge til godt rette for en ønsket og økende elektrifisering og industrivekst. Dette skjer trinnvis. Statnett øker som et første trinn kapasiteten i flere transformatorstasjoner og skal øke kapasiteten mellom Litle Sotra og Kollsnes ved å doble kabelforbindelsen på denne strekningen. Disse prosjektene vil fullføres i løpet av 3-6 år. I tillegg startes arbeidet med å oppgradere eksisterende kraftledning mellom Sogndal og Modalen opp.

Tiltakene som foreslås i KVU'en er bygging av en ny forbindelse ut til Kollsnes og videre spenningsoppgradering av resten av nettet til 420 kV, i tillegg til de tiltakene som allerede har startet opp. Sluttbildet er skissert i kartet.

Kart som viser oppgradering til 420 kV (markert som rødt) og ny forbindelse til Kollsnes. Oppgradering av  Sogndal-Modalen vises ikke i kartet.
Kart som viser oppgradering til 420 kV (markert som rødt) og ny forbindelse til Kollsnes. Oppgradering av Sogndal-Modalen vises ikke i kartet.

I forbindelse med KVU'en har kommuner, næringsliv og andre interessenter deltatt i dialogmøter Statnett har holdt i samarbeid med BKK Nett. Formålet med disse møtene har vært å komme i dialog med forbruksaktører og lokale myndigheter både for å få informasjon om fremtidige forbruksplaner og forankre behovet for å gjøre tiltak i nettet i regionen.

 

Den pågående konseptvalgutredningen skal være ferdig høsten 2020 og deretter behandles av myndighetene. De større tiltakene som planlegges skal gjennom omfattende godkjenningsprosesser før Statnett kan starte bygging. Lokal støtte og forankring vil ha betydning for hvor raskt tiltakene kan gjennomføres.