I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Statnett er nå i gang med et utredningsarbeid for å finne ut hvilke tekniske løsninger som er mulige for en ny strømforbindelse på strekningen.

Det er viktig for å skaffe oss nok kunnskap til å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag. Vi vil derfor utrede både luftledning og jordkabel som teknisk løsning. Vi vil også gjøre samfunnsøkonomisk analyser og kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø. Vårt hovedmål er å bygge en strømforbindelse som er robust og fremtidsrettet for hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon, etter planen første halvår 2019. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven. Når konsesjon foreligger er normal gjennomføringstid 3-4 år.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.

Bakgrunnen for utredningsarbeidet

Dagens luftledning mellom Hamang og Smestad fra 1952, nærmer seg teknisk levealder og må fornyes. I tillegg kan veksten i strømforbruket i Oslo og Akershus komme ganske raskt, ifølge forbruksprognosene for Nettplan Stor-Oslo.

For å håndtere forbruksveksten vil vi starte med tiltak der vi får økt kapasiteten raskest. På kalde vinterdager forsynes Stor-Oslo fra vest og det er derfor behov for å forsterke en av forbindelsene som kommer vestfra.

En fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad vil være raskest å bygge og er gunstig å få på plass for kraftsystemet. Statnett utreder derfor en forbindelse fra Hamang til Smestad som skal erstatte dagens luftledning på 300 kV.

Bærum transformatorstasjon ligger mellom Hamang og Smestad. Denne stasjonen må også oppgraderes.