Hvilke endringer er søknadspliktige?

Systemansvarlig har laget en veileder som angir hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14. Veilederen gjelder både for anlegg i regional- og transmisjonsnett og for produksjonsanlegg i distribusjonsnett. Systemansvarliges 'Veileder for hvilke tiltak som er søknadspliktige iht. fos § 14' lister opp de tiltak systemansvarlig anser har betydning for funksjonaliteten i kraftsystemet, og som systemansvarlig derfor skal informeres om og fatte vedtak for. Veilederen finner du i dokumentlisten nederst på siden.

Hvilke funksjonskrav legges til grunn? 

Funksjonskravene som systemansvarlig legger til grunn er beskrevet i Nasjonal veileder for funksjonskrav (NVF). Veilederen er et vedlegg til retningslinjene for fos § 14 og systemansvarlig legger kravene i NVF til grunn for vurderingene i vedtakene som fattes. NVF beskriver funksjonskravene for nettanlegg, forbruksanlegg, HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I tillegg gir NVF også veiledning om krav til vern iht. fos § 20, samt krav til feilskrivere og pendlingsregistratorer iht. fos § 18.

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF

Systemansvarlig vil i utgangspunktet legge NVF til grunn for de søknader som sendes inn fra 1.7.2020. Det vil kunne gjøres unntak fra dette for anlegg hvor planlegging iht. FIKS 2012 er påbegynt. Overgangsperioden hvor det tillates saker planlagt iht. FIKS 2012 gjelder frem til 31.12.2020. Øvrige deler av retningslinjer for fos § 14 vil tre i kraft fra og med 1.7.2020.

Når i prosessen skal jeg søke? 

Søknaden skal sendes i god tid før idriftsettelse - se retningslinjene for fos § 14 - slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette for at funksjonskrav, som fastsettes i vedtak, kan bli ivaretatt og etterleves samfunnsmessig rasjonelt, og for å unngå unødvendig fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt. Tvil og usikkerhet om funksjonskrav skal avklares med systemansvarlig gjennom søknadsprosessen, herunder også eventuelt behov for avklaring av behovsprøvede krav.

I praksis betyr dette at søknad må sendes før anlegget er ferdig detaljprosjektert og før utstyr er bestilt (eventuelt innenfor de tidsrammer der leverandør kan gjøre endringer). Tidspunkt for å sende inn søknad skal også tilpasses en behandlingstid på 8 til 12 uker fra fullstendig søknad og dokumentasjon er mottatt.

Slik søker du

Anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett (fos § 14 første ledd)

Informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnett skal oversendes systemansvarlig i egne maler som finnes vedlagt retningslinjene.

Malene er differensiert basert på type tiltak; nettanlegg, forbruksanlegg og HVDC-anlegg og produksjonsanlegg. I malene angis hvilken informasjon systemansvarlig har behov for fra konsesjonær og hvilke krav eller hvilken dokumentasjon som skal bekreftes.

Utfylt søknadsmal og ev. vedlegg sendes til systemansvarlig som brev eller per epost til firmapost@statnett.no.

Ved bruk av e-post, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon.

Ved spørsmål knyttet til innsendingsmetode, ta kontakt med oss via fos@statnett.no.

Veiledninger og søknadsmaler finner du i dokumentlisten nedenfor.

Produksjonsanlegg i distribusjonsnettet (fos § 14 annet ledd)

Områdekonsesjonær skal informere om tiltak de anser har vesentlig betydning for driften av regional- eller transmisjonsnettet. Informasjon sendes til systemansvarlig som brev eller per epost til firmapost@statnett.no. Områdekonsesjonær skal angi sin vurdering av tiltakets betydning for overliggende nett og behov for funksjonsegenskaper. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.

Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om tiltak så snart de har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det er av vesentlig betydning for regional- og transmisjonsnettet.

Dersom systemansvarlig anser at tiltaket er av vesentlig betydning vil systemansvarlig etterspørre søknad fra tiltakshaver og informere områdekonsesjonær om dette. Tiltakshaver skal benytte søknadsmal for produksjonsanlegg. Søknad skal av tiltakshaver sendes til systemansvarlig, som brev eller per epost til firmapost@statnett.no. Ved bruk av epost skal avsender vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften. Ved spørsmål om innsendingsmetode bes konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig.

Figur 1

Illustrasjon av prosessen for vurdering av søknadsplikt for produksjonsanlegg i distribusjonsnett som har vesentlig betydning for drift av overliggende nett (jf. fos § 14 annet ledd)

Tilgrensende prosesser 

Systemansvarlig minner også om øvrige plikter iht. forskrift om systemansvaret som kan gjøres gjeldende ved endringer av eksisterende anlegg eller ved etablering av nye anlegg. Les forskrift om systemansvaret på Lovdata her, og se systemansvarliges 'Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret.