Statnett som systemansvarlig har nå utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer for: 

  • Fos § 9. Regulerstyrke og effektreserve
  • Fos § 14. Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

Endringene foreslått for retningslinjer for fos § 9  gjelder retningslinjer for annet ledd og vedlegg til retningslinjer for § 9 annet ledd, 'Vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet, RKOM'. Endringene gjelder etablering av et markedsbasert virkemiddel for å sikre nedreguleringsressurser i RKOM. Endringene har tidligere vært omtalt i en egen høring og anses som ukontroversielle.

Endringene som foreslås for retningslinjer for fos § 14 gjelder tredje ledd. Endringen gjelder tilrettelegging for bruk av Fosweb for innrapportering av fos § 14-søknader. Endringen vil innebære en overgangsordning for konsesjonærene.

Se høringsdokument i listen nedenfor.

 

Utarbeidelsen av og endringer i retningslinjene skal høres med aktørene i bransjen. Systemansvarliges endelige forslag, hvor de innkomne høringsuttalelser er vurdert og kommentert, skal oversendes RME (Reguleringsmyndigheten for energi). RME skal godkjenne innholdet i retningslinjene for utøvelsen av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos).

Merk at det er systemansvarliges forslag til retningslinjer som har vært til høring, ikke selve forskriftsteksten.  

Frist for innspill til forslaget om oppdaterte retningslinjer for ovennevnte paragrafer var 6.11.2020. 

Relevante dokumenter finner du i listen nedenfor.

 

Her finner du gjeldende retningslinjer