Onarheim transformatorstasjon vil forbedre forsyningssikkerheten i området, og forbereder for mange fremtidige forsterkninger i strømnettet som vi står overfor i Sunnhordaland og til Haugalandet. Den nye stasjon vil også legge til rette for økt kraftforbruk og småkraftproduksjon i Husnes og i omegn.

- Det er omfattende planer for etablering av ny industri mange steder langs kysten av Norge, ikke minst på Vestlandet. Statnetts oppgave er å sørge for en god og sikker forsyning av strøm til husholdninger og næringsliv. I Husnes ser vi at dagens anlegg ikke møter de behovene vi vil ha i årene fremover for sikker og effektiv drift. Derfor ønsker vi å etablere en ny stasjon som vil legge til rette for utviklingen i området på en bedre måte, sier prosjektleder Bente Rudberg.

Den nye stasjonen vil ligge om lag 650 meter fra den eksisterende koblingsstasjonen i Husnes, tilknyttet et område regulert for næringsvirksomhet og nært Hydros store aluminiumsfabrikk. I forbindelse med byggingen av ny stasjon må dagens ledninger inn til eksisterende stasjon legges om, og det søkes derfor også om nye ledningsforbindelser inn til Onarheim stasjon. Statnett omsøker også to nye ledningsforbindelser mellom Onarheim stasjon og eksisterende Husnes transformatorstasjon.

- Vi har i arbeidet med denne konsesjonen hatt en god dialog med Kvinnherad kommune, næringsliv i Husnes og berørte grunneiere, og tror vi har funnet en god og praktisk løsning for ny stasjon. Vi anslår en byggetid på om lag to og et halvt år på det vi har omsøkt, avslutter Rudberg.

Det grønne taktskiftet skjer nå. Statnett skal legge til rette for forsyningssikkerhet, elektrifisering og ny grønn verdiskaping. Vi skal sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet til ny produksjon, økt forbruk og ny næringsvirksomhet, og på den måten legge til rette for det grønne skiftet.

På Vestlandet skaper forventninger om forbruksvekst behov for tiltak i nettet. På Haugalandet har Statnett søkt konsesjon for en ny 420 kV-ledning mellom Blåfalli og Gismarvik. Ledningen vil være første steg i en videre spenningsoppgradering. I tillegg planlegger Statnett flere stasjonstiltak.