Olje- og Energidepartementet (OED) ga 12. mai 2023 vedtak om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Statnett SF for bygging og drift av ny transformatorstasjon på Dale. Vedtaket er tidligere oversendt til berørte grunn- og rettighetshavere. Statnett arbeider nå med videre prosjektplanlegging, som anskaffelser og utarbeidelse av detaljplan for anleggsgjennomføringen. De fysiske anleggsarbeidene antas å starte opp våren 2024.

Før oppstart av anleggsarbeidene ønsker Statnett å legge til rette for minnelige avtaler med berørte grunneiere. Dette gjøres gjennom tilbud om tiltredelse, det vil si inngåelse av avtaler som bekrefter at Statnett og grunneier/rettighetshaver er enige om at selve tiltaket kan gjennomføres på eiendommen. Derfor sender Statnett nå et brev til alle berørte grunn- og rettighetshavere som påvirkes av byggingen av ny Dalekvam transformatorstasjon. Avtale om tiltredelse ligger vedlagt brevet som sendes ut. Frist for aksept av denne avtalen er 1. november 2023.

I brevet forklarer Statnett alle detaljer rundt grunn- og rettighetserverv i forbindelse med bygging av ny Dalekvam transformatorstasjon – fra tiltredelsesavtalen i seg selv til fremgangsmåte for skjønnsbegjæring, ekspropriasjon, forhåndstiltredelse og juridisk bistand.

I forbindelse med brevet inviterer Statnett til åpen kontordag for å svare på spørsmål om tiltredelsesavtale og grunn-/rettighetserverv. Denne vil foregå på Turbinen på Vaksdal, 18. oktober klokken 13:00 til 18:00. Statnetts grunnerverver Lars Erik V. Lauritsen vil besvare spørsmål. Avtal gjerne tid på forhånd på SMS/telefon 95 10 94 18 eller lars.lauritsen@statnett.no

Du finner mer informasjon om grunn- og rettighetserverv på våre hjemmesider: Informasjon til deg som er grunneier | Statnett