Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Dette vil sikre strømforsyningen og øke kapasiteten i nettet, slik at det legges til rette for mer klimavennlige løsninger og økt verdiskaping for brukerne av kraftnettet. Et viktig tiltak på veien er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV (spenningsoppgradering). Spenningsoppgradering gjennomføres ved å bygge om eksisterende 300 kV ledninger og stasjoner, og ved å erstatte gamle og svake ledninger med nye. På denne måten kan vi øke kapasiteten på hver enkelt ledning.

 

Som et ledd i denne utviklingen søkes det om konsesjon for å etablere en ny transformatorstasjon ved Hestesprangvatnet sør for Feda i Kvinesdal kommune. Den nye stasjonen vil hete Kvinesdal transformatorstasjon, og vil være en viktig brikke for å få spenningsoppgradert strekningen mellom Kristiansand og Sauda til 420 kV. Dette vil bidra til en nødvendig forsterkning av ledningsnettet mellom Sørlandet og Vestlandet. Stasjonene underveis på forbindelsen mellom Feda og Saurdal/Sauda vil bli koblet til etter hvert som de ferdigstilles, og vil gjøre det mulig å koble til ny fornybar energiproduksjon.

 

Statnett har over lengere tid arbeidet med utvidelser av eksisterende stasjonsanlegg i Feda i forbindelse med oppgradering fra 300 til 420 kV spenning. Flere løsninger har vært vurdert både i, og i nærheten av Feda stasjon, og to alternative plasseringer i tilknytning til eksisterende 300 kV anlegg ble omsøkt i 2010.

 

Nye Hestesprangvatnet transformatorstasjon legger til rette for å sanere og rydde opp i eksisterende ledninger og anlegg i Raustadområdet. Den nye stasjonen er også forberedt for transformering mot regionalnettet. Anlegget ligger godt skjult for innsyn fra bebyggelse.

 

Den nye transformatorstasjonen med de nødvendige ombyggingene av ledninger og andre anlegg, er beregnet å koste i størrelsesorden 1 mrd. kroner.