Prosjektet vil øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV mellom Solom kraftstasjon i Kvinesdal kommune og Arendal transformatorstasjon i Frodal kommune. Det blir også behov for noen mindre endringer i Arendal stasjon. I tillegg blir det omlegging til mer rasjonell kraftoverføring på 420 kV, og dermed økt overføringskapasitet i bestående traseer. Det vil være med på å bedre driftsituasjonen i sentralnettet under vedlikehold og ved langvarige ombygginger av andre ledninger på Sør-Vestlandet. Prosjektet vil legge til rette for utbyggingen av mer ny fornybar kraft i Sør-Norge og Statnetts planlagte nye mellomlandsforbindelser.

 

"Vi er fornøyd med å ha fått konsesjon. Den kommer i tide i forhold til våre planer om anleggsstart våren 2014. Vi er godt i gang med miljø, transport, og anleggsplan (MTA plan) og andre tillatelser, slik at denne blir godkjent i god tid før anleggsstart, sier delprosjektleder Tor Morten Sneve.

 

NVE skriver i sitt vedtak:

 

"NVE har etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordelene som vinnes ved

anleggene utvilsomt vil være større enn skader og ulemper som påføres andre. NVE vil av den

grunn meddele Statnett SF ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter til å

bygge og drive de omsøkte anleggene".