– Flere grunneiere og andre berørte parter har benyttet anledningen og kommet med konstruktive innspill i høringsprosessen etter konsesjonssøknaden vi sendte i desember i fjor. Statnett lytter til disse og noen av forslagene konkretiserer vi i form av en tilleggssøknad, som vi nylig har sendt til NVE, sier Steinar L. Bygdås, prosjektleder i Statnett. 


Statnett ønsker lokale innspill

Statnett sendte søknad om ny transmisjonsnettsledning fra Lysebotn til Sandnes og Time med tilhørende transformatorstasjon på kommunegrensen, til NVE i desember i 2016. Høringsprosessen er berørte parters anledning til å komme med sine syn og forslag til planene. 

 

– Lokal kunnskap er viktig å få fram i prosesser som denne. Vi ønsker at de som blir berørte kommer på banen med forslag og deler informasjon som kan være relevante for dem og prosjektet. NVE bruker alle innspill i sine beslutningsprosesser og får med det et bredere grunnlag når de skal komme med sin innstilling til Olje- og Energidepartementet, fortsetter Bygdås.

 

Nye grunneiere som blir berørt av justeringene i tilleggssøknaden får anledning til å si sin mening i høringsprosessen som følger. Søknadsdokumenter og informasjon blir sendt direkte til dem. I tillegg blir all relevant dokumentasjon gjort tilgjengelig både på NVE sine nettsider og hos Statnett. Søknaden blir også lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Sandnes.

 

– Vi oppfordrer nye grunneiere til å ta kontakt dersom de har spørsmål eller trenger avklaringer i forbindelse søknaden. Og det er viktig at syn på saken blir sendt inn til NVE innen fristen, som er satt til 30. juni, avslutter Bygdås.

 

Høringsuttalelser danner grunnlag for justeringer

Alternativene som det nå blir søkt om i tilleggssøknaden er utarbeidet på bakgrunn av høringsuttalelser. Endringene i ledningstraseene kan være mulige bidrag for å redusere ulempene for bebyggelse, landbruk og friluftsinteresser. Noen endringer kan i tillegg gi muligheter for bedre landskapstilpasning og unngå registrerte kulturminner. Byggetekniske fordeler og positive økonomiske konsekvenser er årsaken til at en trasé inn mot Fagrafjell transformatorstasjon blir trukket og erstattes med et nytt alternativ. Tilleggssøknaden går inn i vurderingene som NVE gjør før de kommer med sin innstilling.

 

Tilleggssøknaden gjelder justeringer for ledningsalternativ x2, 2 og 5, og betyr mindre endringer i Gjesdal og noe større endring i Sandnes kommune.  Som en konsekvens blir det søkt om nye transportveier og anleggsplasser, samtidig som enkelte, tidligere omsøkte veier og anleggsplasser trekkes. 

 

 

{Faktaboks}