Lyse-Fagrafjell legger til rette for økt forbruk opp til ca 700 MW, der 400 MW er med vilkår*. Det tilsvarer omtrent 50% av dagens forbruk i regionen. Elektrifisering og behovet for mer strøm og tilknytning til kraftnettet har økt betydelig over hele landet de siste årene, spesielt i områdene nær de store byene. Lyse-Fagrafjell inngår i trinn en av Statnetts tre trinn for nettutvikling skissert i områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. Tilknytning av kunder forutsetter imidlertid at regionalnettet til Lnett er klart til det.

- Dette er en god nyhet for alle i Sør-Rogaland! Lyse-Fagrafjell er ferdig bygget og bidrar til at næringsliv og befolkning kan vokse videre framover. Vi er svært glade for at vi har styrket strømforsyningen inn til regionen med de store byene Stavanger og Sandnes, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.


Arbeidet med strømforsyningen fortsetter

I Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland er Statnetts byggeplaner skissert i tre trinn. Lyse-Fagrafjell er linjen som går fra Lysefjorden og inn mot byene Sandnes og Stavanger, og den inngår i det første trinnet som også inkluderer to nye transformatorstasjoner og ny ledning på Nord-Jæren.  


-  Selv om vi nå har fått Lyse-Fagrafjell i drift kan vi ikke senke skuldrene. Henvendelser om å knytte seg til strømnettet er mange og køene vokser.  Statnett og det regionale nettselskapet Lnett, har viktige oppgaver foran oss i regionen slik at alle skal få den strømmen de trenger, sier Elisabeth Vike Vardheim.

 

Områdeplanene er et av Statnetts viktige verktøy for å levere på det grønne taktskiftet. Områdeplanene skal hjelpe Statnett og våre samarbeidspartnere med å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring.

 

550 millioner til næringslivet i Rogaland

Lyse-Fagrafjell har allerede hatt betydning for næringslivet og arbeidsplasser i Rogaland. I byggeperioden har lokalt og regionalt næringsliv bidratt med leveranser til en verdi opp imot 550 millioner kroner. Statnett tildelte to hovedkontrakter i prosjektet, men har i tillegg inngått mindre kontrakter og gjort innkjøp i Rogaland i byggeperioden. Den ene hovedkontrakten gikk til lokal bedrift.

- Det er alltid gledelig når lokalt næringsliv er konkurransedyktige og vinner kontrakter i byggeprosjektene. I dette prosjektet har Stangeland Maskin hatt en av de to hovedkontraktene og har hatt ansvaret for grunn- og bygg-arbeidene på Fagrafjell transformatorstasjon. Jeg vil rette en stor takk til alle leverandørene som har bidratt i prosjektet, avslutter Vardheim.


Ledningsentreprenør Dalekovod fikk tildelt den andre hovedkontrakten og har hatt ansvaret for å bygge den nye 420kV ledningen i Sør-Rogaland. Både Statnett og hovedentreprenører har benyttet seg av leveranser fra lokale samarbeidspartnere. Lokalt næringsliv har bidratt med flere tjenester. Noen eksempler på dette er grunn- og byggarbeider, betongleveranser, overnatting, bespisning, personell, transport, entreprenørtjenester, tilbakeføring av veier og anleggsplasser.

Trinnvis nettutvikling i områdeplan for Sør-Rogaland

Trinn en: På Nord-Jæren planlegger Statnett å bygge transformatorstasjonene Krossberg og Humleberget for å erstatte Stølaheia i Stavanger og Bærheim i Sandnes.  Krossberg transformatorstasjon er konsesjonssøkt og konsesjonssøknad for Humleberget vil bli sendt i løpet av 2023. Transformatorstasjonene Humleberget og Krossberg øker transformatorkapasiteten mot regionalnettet og tilrettelegger for økt forbruk og oppgraderinger til 132 kV i regionalnettet på Nord-Jæren.

Statnett har sendt melding om ny ledning mellom Fagrafjell og Bærheim/Humleberget til NVE.

Alle tiltakene vil styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig næringsutvikling og elektrifisering på Nord-Jæren og inngår i trinn en i områdeplanen.

Trinn to og tre: Transmisjonsnettledningene på 300kV fra Tonstad og Kvinesdal skal erstattes med nye 420kV ledninger i trinn to og tre i områdeplanen. Trinn tre vil gi mulighet for en forbruksøkning på 150 MW med N-1- forsyning i Sør-Rogaland i tillegg til trinn to, og vil gi mer fleksibilitet i hvor større industriforbruk kan tilknyttes. Trinn tre åpner også for at havvind kan tilknyttes langs kysten mellom Kvinesdal og Fagrafjell. Prosjektene i trinn to og tre er ikke startet enda.

Statnetts områdeplaner:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/omradeplaner/

* Tilknytning med vilkår om utkobling: Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens forbruk/produksjon som alternativ til investeringer i nettanlegg (tilknytning med vilkår)