Det søkes om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg. 

Opprinnelig omsøkte løsning trekkes ikke, men prioriteres under den nye løsningen. Statnett har utført tilleggsutredninger etter krav fra NVE for alle vurderte alternativer.

Høringsinnspill sendes til NVE innen 01.06.2023. Informasjon om hvordan innspill skal sendes inn finnes på NVE sine nettsider:

https://nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7573&type=A-1