I det oversendte brevet til NVE (datert 5. sept) svarer Statnett opp på tidligere sendt brev fra NVE om 'krav om tilleggsutredninger', datert 18.06.18. NVE har bedt om tilleggsutredninger på følgende områder:

 

  • En oppdatert samfunnsøkonomisk analyse for tiltaket hvor alle positive nyttevirkninger er inkludert.
  • Utredning av bruk av tunellbormaskin for driving av tunellen.
  • Oppdatert oversikt over antall energibrønner som Statnett har registrert langs traseen med en overordnet vurdering av hvordan disse vil bli berørt.
  • Vurdering av begrensninger som omsøkt trasé vil kunne ha særskilt for bruk av energibrønner i Sinsen Hageby.
  • Spesifisering av nødvendig areal for riggplass på Ullevålsletta, som tar hensyn til bruken av Ullevålsletta og Rektorhaugen til idrett, ferdsel, lek og rekreasjon.
  • Vurdering av strukturlyd og av kortvarig støy fra transport eller andre støytopper som kan medføre ulemper for drift og dagsrutiner ved barnehagene Bergtunet og Rektorhaugen.
  • Vurdering av justert påhugg på Rektorhaugen, som kan bidra til å øke avstand til barnehagene og/eller dreie tunnelåpningen i retning av Ring 3.
  • En omtale av utslipp til luft av gasser og partikler fra tunellpåslag i forbindelse med sprengningstrykk og lufttilførsel til tunellen.
  • En oversikt over eventuelle områder hvor det er identifisert særskilt behov for skånsom anleggsgjennomføring eller ekstraordinære tiltak av hensyn til bebyggelse, bygninger, tekniske anlegg e.l.
  • Illustrasjon som viser rigg/anleggsområdet med eksakt plassering av trær som omfattes av definisjon for utvalgt naturtype. Aktuelle avbøtende tiltak angis. .


Det er NVE som styrer videre konsesjonsprosess, og vi oppfordrer om at henvendelser rettes dit.