Dagens luftledning mellom Hamang og Smestad, som er fra 1952, nærmer seg teksnisk levealder og må fornyes. Statnett er nå i gang med å utrede hvordan strømforbindelsen kan moderniseres på best mulig måte. og både luftledning og jordkabel utredes som teknisk løsning. 

 

Som en del av utredningsarbeidet har vi tidligere gjennomført grunnundersøkelser i området mellom Hamang og Bærum. Nå skal vi gjennomføre undersøkelser mellom Bærum og Smestad, samt på strekningen Sogn-Ulven. 

 

På Barum-Smestad kommer de første prøveboringene i uke 40. Boringene vi skal gjennomføre utføres som totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er ca. 5 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Grunnundersøkelsene gjøres for å vurdere om og eventuelt hvor det er mulig å komme frem med jordkabler, samtidig som vi foretar undersøkelser av dagens linjetrasé. Vi prøver i størst mulig grad å gjennomføre grunnundersøkelsene på offentlig grunn. Der vi har behov for å bore på privat grunn, vil vi ta kontakt med dem det gjelder i forkant for å få klarert dette.

 

I forbindelse med utredningsarbeidet har vi også behov for å gjennomføre seismiske målinger enkelte steder. Seismiske målinger har til hensikt å kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper og lagtykkelser i grunnen, samt bergkvalitet. Sammen med grunnboringer gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område.

 

Statnett vil i tiden fremover fortsette utredningsarbeidet for forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad, og planlegger å søke om konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i løpet av 2019. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. 

 

Har du spørsmål? Send en epost til storoslo@statnett.no.