Formålet med meldingen er å gjøre kjent at Statnett har startet planlegging av ny kraftledning mellom Lillehammer og Gran, til erstatning for dagens forbindelse fra Fåberg i Lillehammer til Ulven i Oslo. I første fase meldes nye stasjoner i Lillehammer og Gran kommuner i tillegg til ny trasé. Statnett melder alternative løsninger.

Trasé fra Gran videre til Oslo avhenger av nettutviklingen i området nordøst for Ulven stasjon og vil bli meldt på et senere tidspunkt.

Meldingen inneholder en beskrivelse av: 

  • Bakgrunnen for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag
  • Utbyggingsplanene
  • Interesser som kan bli berørt 
  • Mulige avbøtende tiltak
  • Forslag til utredningsprogram

I arbeidet frem mot meldingen har Statnett hatt god dialog med kommuner og andre relevante interessenter.

Hva skjer videre?
Statnett har sendt melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil sende den på offentlig høring, og det er mulig å komme med innspill. NVE vil etter høringen fastsette et endelig utredningsprogram som beskriver hvilke utredninger Statnett må gjennomføre. På bakgrunn av dette, vil Statnett utarbeide konsekvensutredning og konsesjonssøknad(er).