I endelig konsesjon gitt av OED for strekningen Ofoten – Balsfjord i august 2013 pålegges Statnett og reinbeitedistriktene å fastsette avbøtende tiltak. Om enighet ikke oppnås vil OED fastsette avbøtende tiltak.

 

Egen avtale med Skjomen reinbeitedistrikt ble inngått i 2013, men Statnett har ikke lykkes i å oppnå enighet med de tre distrikt som gjensto; Gielas, Herttind og Mauken. Det til tross for utstrakt dialog og konkrete forslag. Saken ble derfor oversendt OED i brev av 17. januar 2014 for endelig avklaring.

 

Vedtak foreligger nå, se brev fra OED her.

 

Avbøtende tiltak for anleggsfasen er slik Statnett har foreslått. Eventuelle avbøtende tiltak for driftsfasen fastsettes separat.