I konsesjonssøknaden for Sima – Samnanger la Statnett opp til bruk av automatisk lys- og lydvarslingssystem for de tre fjordspennene i prosjektet. Statnett søkte i fjor høst Luftfartstilsynet om godkjenning av varslingssystemet for det første av de tre fjordspennene, Osafjorden. Nå har Statnett mottatt svar, og Luftfartstilsynet har avslått bruken av det automatiske varslingssystemet som eneste merking av fjordspennene. I sitt avslag sier Luftfartstilsynet at fjordspennet uansett må merkes med flymarkører på linene, hvis et automatisk varslingssystem skal kunne godkjennes.

 

Statnett tar til etterretning at det omsøkte lys- og lydvarslingssystemet ikke tilfredsstiller de krav Luftfartstilsynet stiller til flysikkerheten. Merking med både tradisjonelle flymarkører og lys- og lydvarsling anses imidlertid ikke å ha noen positiv estetisk virkning, og Statnett vil derfor bare gjøre bruk av forhåndsgodkjent merking i tråd med forskrift om merking av luftfartshinder. Dermed blir de mastene som står nærmest fjorden varselmerket, i tillegg til at det blir montert flymarkører på linene. På fjordspennene er det fire master på hver side. Statnett har søkt Luftfartstilsynet om tillatelse til å merke bare de to ytterste på hver side for spennet over Osafjorden. Søknaden om dette er ikke avgjort.

 

Etter avslaget om bruk av automatisk varsling av spennet over Osafjorden, går nå Statnett videre med varselmalte master og flymarkører på linene også for spennene over Granvinsfjorden og Fyksesundet.