Arbeidene med oppgradering av Kristiansand – Feda er første byggetrinn i et omfattende prosjekt som vil pågå til 2020. Det er fattet delvedtak på oppgradering av duplexledningene mellom Kristiansand – Feda, Feda – Tonstad og Solhom – Arendal.

 

Grunnen til den tidlige starten av dette arbeidet ligger i behovet for å utnytte planlagte utkoblingsvinduer. Det betyr at disse ledningene vil bli klargjort for 420kV i løpet av 2014 men vil bli driftet videre på 300kV frem til store deler av vestre korridor legges over på 420kV i 2018.


Oppgradering av duplexledninger går i hovedsak ut på å forlenge isolatorkjedene i mastene. Dette er en rask og kostnadseffektiv spenningsoppgradering men forutsetter et stort arbeid med prosjektering på samtlige mastepunkter. Dette arbeidet har blitt utført på en glimrende måte av seksjon for elektromekanisk prosjektering. Det fysiske arbeidet på mastene utføres av ekstern entreprenør som for dette prosjektet er Nettpartner. Oppfølging av entreprenøren og kontroll av arbeidene gjøres av erfarne og dyktige byggeledere fra Statnett.