Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Statnett konsesjon til å oppgradere og utvide Ulven transformatorstasjon som ligger i bydel Alna. Oppgraderingen vil øke overføringskapasiteten i strømnettet og er viktig for sikker forsyning i Oslo-området.  

Ulven transformatorstasjon har i dag for liten kapasitet til å håndtere økt forbruksvekst. I tillegg er mange av komponentene gamle og må skiftes ut. Det er derfor viktig å komme i gang med oppgraderingen av stasjonen som har nådd teknisk levetid, forteller prosjektleder Arild Trædal.  

Anlegget på Ulven ble bygget på 1950-tallet og er påbygd og utvidet i flere omganger. 

 

Et av flere tiltak for sikker strømforsyning 

Oppgradering og utvidelse av Ulven transformatorstasjon er et av flere tiltak Statnett har gjort eller er i gang med som et ledd i den langsiktige nettplanleggingen for området Oslo, Akershus og Østfold. Parallelt med denne stasjonsfornyingen har Statnett startet opp arbeidene med kabeltunnel mellom Sogn og Ulven stasjon. 

 

Dette vil skje på Ulven 

Utbyggingen på Ulven vil i sin helhet foregå innenfor Statnetts egen eiendom, som allerede er gjerdet inn. Det skal bygges nye bygg og tekniske anlegg. Deler av eksisterende anlegg og bygninger vil rives. Etter at nytt anlegg er idriftsatt vil eksisterende utendørsanlegg bli revet.  

-Vi vil nå gå i gang med å utarbeide en detaljplan for anleggsarbeidene som skal godkjennes av myndighetene, sier Trædal. Detaljplanen vil inneholde krav og tiltak til hvordan arbeidene skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene.  

 

Byggestart er planlagt tidlig i 2024. Ombyggingen skal være ferdig i løpet av 2027.

Les mer om NVEs vedtak og om prosjektet her