På møtet fikk man også informasjon om hvilke tiltak som er gjennomført og som skal gjennomføres for å begrense ulempene av vårt anleggsarbeid. 

 

Her kan dere se presentasjonen som ble holdt. 

 

På møtet ble det også bedt om at et referat ble tatt. Vi har samlet spørsmålene som kom og svarene som ble gitt. Flere av spørsmålene gikk på tema om trafikksikring og massetransport/massedeponi. 

På møtet ble Statnett utfordret på om gatebelysningen i Østlia ville bli utbedret. Statnett har siden møtet vært i dialog med Viva, de har avslått å gjenopprette belysningen da det er en privat vei. Statnett vil likevel sørge for at belysningen både i Østlia og i Svarthavnveien blir gjenopprettet.

 

 

Q: Hva er økonomisk forsvarlig deponering? Blir det sammenlignet med hva det vil koste å fjerne det til massedeponi unna området?

A: Ja, det må være vurderes mot kostnader med deponering ved andre godkjente deponier. Det må være konkurransedyktig med andre alternativer.

 

Q: Hva med transport av mennesker?

A: Det vil på det meste være opp til 40 arbeidere i og rundt transformatorstasjonen.

 

Q: Det står i Miljø og transportplanen (MTA-plan) at  23000 m3 masse som skal deponeres permanent. Vil dere kjøre den ut?

A: Vi jobber for å finne lokalt deponi, for å unngå unødig mye transport. Nå jobber vi med få en oppdatert oversikt over hvor store menger som skal deponeres permanent. Vi vil tilstrebe å bruke mest mulig på egne områder innenfor stasjonen og de veiene som skal flyttes og heves ved stasjonen. Når vi har oppdatert oversikt over hvor mye masser som skal deponeres i eksternt deponi vil vi ta opp igjen arbeidet med å skaffe avtale om deponering. Vi vil ikke kjøre ut rene masser før dette er avklart. En plan skal være klar før sommeren. Denne planen skal forelegges Lier kommune og NVE. 

 

Q: Er det lagt noe vekt på ekstra politikontroll i forbindelse med skolestart f.eks?

A: Vi har ikke vært i kontakt med politiet om dette. Vi har vært tydelige overfor vår entreprenør om de risikoforhold transport av utstyr og mennesker utgjør. 

 

Q: Vil det bli lagt en begrensning på hvor tunge kjøretøy som kan kjøre og ev. redusere akseltrykk?

A: Det er tillatt akseltrykk på veien som vil være gjeldende for akseltrykk.

 

Q: Hvilke vurderinger er gjort med tanke på trafikksikringstiltak på Vestsideveien?

A: Vi har vært i dialog med kommunen og med Oddevall skole og avklart at det skal gjennomføres tiltak ved Oddevall skole. Bedre lys ved fotgjengerovergang ved Gifstadfeltet og ved Sjåstad landhandel, S-port ved gangvei fra Giftsadfeltet. I tillegg siktrydding på strekningen fra Svarthavnveien. Vi har vært i kontakt med Statens vegvesen om disse tiltakene.

Vi har ikke vært i kontakt med de andre skolene langs veien.

Vi vil sammen med vår entreprenør Jacobsen elektro se på ytterligere trafikksikringstiltak og ta dette opp med Statens vegvesen. Fartsbegrensening som er foreslått i møtet vil være en av tiltakene som vurderes.

 

Q: Gatebelysning i Østlia er blitt borte i forbindelsese med omlegging av kraftledning ved stasjonen. Vil Statnett utbedre dette?

A: Det samme gjelder innerst i Svarthavnveien. Viva har avslått å gjenopprette dette fordi det er privat vei, men Statnett skal sørge for belysningen blir gjenopprettet.

 

Q: Hvor lenge og hvor skal knusing foregå. Hva med støving og støy fra knusing?

A: Knuseverket skal plasseres der kontrollbygget skal bygges. Det vil være i drift i ca 3 uker i mai. Knuseverket vil fjernes etter dette.

Tillatelse til knusing er gitt av Fylkesmannen, her gis det begrensninger på varighet og støv og støygrenser. For å hindre støvflukt vil vi bruke vann.

 

Q: Midlertidig deponier vs. permanent deponier. Tar man hensyn til at man kjører til endelig deponi fortløpende, for i ettertid igjen måtte transportere massene til endelig deponi?

A: Vi vil forsøke å optimalisere og redusere mellomlagring av masser.

 

Q:  Vil  det være mulig å drive skogsdrift mens vi bygger? Den velteplassen som brukes i dag vil ikke være tilgjengelig.

A: Vi ser på alternativer, men kan ikke love at noe er på plass i denne fireårsperioden. Skulle man lide økonomisk tap som følge av dette, vil dette være gjenstand for dialog om erstatninger.

 

Q: Hvis skogsbilveien over stasjonen etableres vil velteplass kunne etableres langs denne. Er Statnett oppmerksom på dette?

A: Ja, det er en av de løsningene vi vurderer i samråd med grunneier.

 

Q: Hvorfor har ikke Statnett gjennomført noen av de tiltakene dere sier dere skal gjennomføre, før dere starter opp?

A: Det er gjennomført en rekke tiltak. Når det gjelder informasjonsskilt og trafikksikringstiltak så vil de tiltakene gjennomføres etter påske. Årsaken til dette er at det frem til nå kun har vært begrenset aktivitet i forbindelse med hogst og klargjøring av tomt for brakkerigg i nærheten av stasjonen. Øvrig aktivitet starter i april. 

 

Q: Hvilke type forurensning ligger det i grunnen?

A: Det er snakk om oljelekkasje fra noen komponenter i høyspentanlegget og noen betongfundamenter med PSB. Forurensede masser vil i hovedsak fjernes i 2019-2021.

 

Q: Har dere vurdert å begrense kjøring slik at tungtransport ikke foregår når barna går til og fra skolen?

A: Dette er et spørsmål vi skal ta opp med vår entreprenørentreprenør for å begrense transporten i disse periodene.