Det bygges nytt kontrollbygg og eksisterende stasjonsbygg rives. I tillegg skal kontrollanlegget moderniseres. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Songa koblingsstasjon:

o Utvidelse av stasjonstomten og flytting av gjerdet, som vist på kart vedlagt konsesjonen.
o Ett kontrollbygg med grunnflate ca. 430 m2 og mønehøyde ca. 7,5 meter.
o Flytting av kontrollfunksjoner fra Statkraft Energi AS sitt fjellanlegg over i nytt kontrollbygg.
o En garasje med grunnflate ca. 120 m2 og mønehøyde ca. 6,5 meter.
o Riving av eksisterende service- og administrasjonsbygg.
o Omlegging av vei over ca. 100 meter.
o Etablering av deponi for ca. 2000 m3 inne på stasjonstomten.
o Nødvendig høyspenningsanleg