- Dette er et viktig knutepunkt for strømforsyningen i Oslo og dagens beslutning bidrar til å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Sogn stasjon er viktig i forsyningen av strømforbruket i Oslo og forsyner om lag en fjerdedel av alt forbruk i Oslo kommune. Sogn transformatorstasjon er gammel og behovet for å fornye stasjonen er stort.

 

Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk. Oppgradering av stasjonen til høyeste spenningsnivå (420 kV) er en forutsetning for å sikre nødvendig kapasitetsløft i transmisjonsnettet i hovedstadsregionen for å møte fremtidig forbruk. Investeringen er viktig i Statnetts planer om å fornye gamle kabler og stasjoner på strekningen Smestad-Sogn-Ulven.

 

Nytt kompaktanlegg på Sogn

Statnetts styre besluttet å oppgradere Sogn transformatorstasjon til et nytt, kompakt stasjonsanlegg (SF6-anlegg). Det nye anlegget vil bli plassert i et nytt bygg inne på eksisterende stasjonsområde. Anlegget planlegges idriftsatt mot slutten av 2021, samtidig med idriftsettelsen av nye Smestad stasjon og kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn.

 

- Oppgraderingen av Sogn transformatorstasjon vil bety at deler av dagens utendørsanlegg kan fjernes på sikt, noe som vil være positivt for nærmiljøet. Neste steg i fornyingen av nettet vil være oppgradering av kabler mellom Sogn og Ulven som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Kostnadsrammen for å oppgradere Sogn stasjon er beregnet til 480-555 millioner kroner.

 

Konsesjonssøknaden for Sogn transformatorstasjon ligger til behandling hos NVE.