Statnett søkte i mai 2015 konsesjon for fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon. Anleggskonsesjon etter energiloven ble gitt av NVE 22. september 2016.

 

I vedtaket fra NVE stilles det krav om utarbeidelse av en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan), med en rekke krav til innhold i planen. MTA-planen må være godkjent av NVE før Statnett kan starte anleggsarbeidet. Tunnelarbeidene skal etter planen starte opp i andre halvår 2017.

 

En viktig del av MTA-planen er å beskrive hvordan Statnett planlegger å ivareta sikkerheten til gående og syklende i anleggsperioden. Tiltakene som skal iverksettes må være målrettede og effektive. For å få hjelp til å utforme disse tiltakene har Statnett denne uken arrangert to befaringer med naboer og beboere på Sogn.

 

Hovedformålet med befaringen var å presentere den transportruten Statnett mener er den mest fornuftige og hvilke tiltak vi planlegger å gjennomføre under anleggsperioden for å ivareta trafikksikkerheten for syklende og gående i området. I tillegg er det svært viktig at vi får tilbakemeldinger på våre foreslåtte tiltak, samt innspill fra beboere med lokalkunnskap på mulige nye tiltak.

 

Statnett er godt fornøyd med både oppmøte på befaringene og diskusjonene som utspilte seg, og vi oppfordret sterkt til å komme med skriftlige innspill. Frist for innspill er i løpet av onsdag 5. april og kan sendes på e-post til: storoslo@statnett.no

 

Statnett har planlagt en tilsvarende befaring på Smestad etter påske (torsdag 20. april).

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med nabokontakt Lars Svindal på tlf. 957 20 211 (ikke SMS), eller gå inn på prosjektets hjemmeside.