Flesaker transformatorstasjon ved Vestfossen i Øvre Eiker kommune er et sentralt knutepunkt i strømnettet. Den ble etablert allerede i 1928 i forbindelse med kraftutbygging for å forsyne Østlandsområdet med kraft. For å møte det grønne skiftet og legge til rette for forbruksvekst, er det behov spenningsoppgradering og økt transformeringskapasitet. Dette krever store arealer, og dagens stasjon er ikke egnet for en slik utvidelse.   

Statnett søker derfor om å etablere en ny transformatorstasjon ved Skjelbredplassen, ca. 2,5 km nordvest for dagens anlegg. Denne vil få navnet Eiker transformatorstasjon. Dette blir en stor stasjon med apparatanlegg for både 420 kV og 132 kV med tilhørende høyspentkomponenter, nytt oppmøtebygg med garasjeanlegg, omlegging av kraftledninger og etablering av ny adkomstvei. 

- Transformatorstasjonen er viktig for fordelingen av strøm mellom Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Å få på plass nye Eiker transformatorstasjon og forsterking av nettet vil legge til rette for elektrifisering og forbruksvekst i regionen, sier prosjektleder Ingrid Egeberg i Statnett, og legger til at det gode samarbeidet med Glitre Nett har vært viktig for utformingen av prosjektet. 

Glitre Nett, som eier regionalnettet i området, planlegger nytt anlegg på Skjelbredplassen i tilknytning til nye Eiker transformatorstasjon. Konsesjonssøknaden omfatter også dette anlegget. 

- Prosjektet medfører nytt lokalt forsyningspunkt i Vestfossen og legger derfor til rette for lokal næringsvirksomhet og fremtidig nettutvikling, sier Ole Kristian Oftebro som er prosjektleder i Glitre Nett. 

Legger ned virksomhet på Flesaker 

Statnett vil legge ned sin virksomhet på Flesaker når nye Eiker transformatorstasjon er ferdig. 300 kV-anlegget på Flesaker vil saneres, men bygningsmassen er listeført som kulturminne og blir stående inntil videre. Glitre Nett vil fortsatt ha drift på gamle Flesaker i en del år til. 

Viktig for vekst i regionen 

Statnett er i gang med en trinnvis utvikling av strømnettet i området (Områdeplan). Første trinn består av tiltak som allerede er i gang for å øke kapasiteten lokalt i Vestfold og Grenland. Nye Eiker transformatorstasjon inngår i trinn to og vil øke kapasiteten lokalt rundt Eiker og tilrettelegge for spenningsoppgradering til 420 kV. Tiltakene i trinn to, som også inkluderer ny stasjon i Tønsberg og spenningsoppgradering mellom Tønsberg og Eiker, er et første steg på veien for å øke overføringskapasiteten hele veien mellom Sørlandet og Østlandet.