imageg88b.png

Eiker transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Flesaker transformatorstasjon.

Flesaker transformatorstasjon ble satt i drift i 1928 og har siden det vært fornyet og utvidet i flere trinn. Den er et svært viktig knutepunkt i strømnettet og for fordelingen av strøm til Østlandet. Fornyelse av transformatorstasjonen er avgjørende for å kunne oppgradere strømnettet i Sør-Norge til 420 kV.

Valg av tomt
Flesaker transformatorstasjon er på grunn av plassering og type anlegg ikke egnet for omlegging til 420 kV. Nord for eksisterende stasjon møtes både 300 kV- og 420 kV-linjer, og dette området er derfor en naturlig og fremtidsrettet plassering for en ny stasjon. Den nye stasjonen vil hete Eiker transformatorstasjon. Glitre Energi Nett planlegger også en ny stasjon tilknyttet Eiker transformatorstasjon.

Omfang
• Statnetts del planlegges med 16 felt, transformatorer, kontrollhus, kontrollanlegg og driftsbygninger med kontorplasser og møterom, verksted, garasjeanlegg og lager. Administrasjonsbygget skal erstatte tilsvarende funksjoner på eksisterende stasjon på Flesaker. I tillegg kommer nødvendige adkomstveier og infrastruktur.

• Glitre Energi Nett og Statnett planlegger 13 felt for 132 kV, samt tilhørende kontrollhus og kontrollanlegg. Det vil i tillegg bli tilrettelagt for transformering 132/22 kV og 22 kV-anlegg for forsyning av Øvre Eiker kommune.

• I forbindelse med etablering av Eiker transformatorstasjon vil det bli behov for å legge om 420, 300 og 132 kV ledningene i området. 

Prosjektet fokuserer på bærekraftige løsninger og arbeider bevisst med å begrense arealbeslaget, ivareta biologisk mangfold og bearbeide arealene etter ferdigstillelse. Det settes også mål og tiltak for materialbruk.

Statnett arrangerte åpen kontordag den 11. april på Flesaker transformatorstasjon.

Du finner søknadsdokumentene her.