Meldingen er første trinn i en planprosess for denne nye kraftledningen. Meldingen redegjør for ulike traséalternativer, hva som planlegges av nye transformatorstasjoner og hva som er videre fremdrift i prosjektet.

 

Meldingen innholder også et forslag til utredningsprogram som beskriver hva Statnett mener må gjøres av utredninger før konsesjonssøknad sendes. NVE vil sende meldingen ut på høring. Denne ledningen inngår som et viktig ledd i arbeidet med å bedre forsyningssikkerheten i nordområdene gjennom etablering av en sterk tosidig forsyning, - "Arctic Circle".

 

Forut for utarbeidelse av meldingen har det vært gjennomført møter for å utveksle informasjon med bl.a. berørte kommuner, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Sametinget, reindriftsforvaltningen, berørte reinbeitedistrikt og lokallag av NRL samt lokale/regionale energiverk.