Det er stor rasfare på veistrekningen under Straumklumpen i Sørfold kommune, og dette er adkomstvei til planlagt ny transformatorstasjon på Lemmen. For å øke sikkerheten for egne ansatte og innleide i anleggs- og driftsfasen av ny stasjon etablerer Statnett et rassikringsgjerde på strekningen.

Et rassikringsgjerde vil øke sikkerheten også for andre aktører som benytter veien.  

Anleggsarbeid
Forespørsel på stasjonsarbeidene til nye Salten stasjon vil sendes prekvalifiserte i løpet av 2019, med plan om kontraktsinngåelse og oppstart på nyåret 2020.

Ny stasjon vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området.