Hensikten med tilsynet er å kontrollere at Statnett med underentreprenører bygger i henhold til konsesjon og godkjente miljø-, transport- og anleggsplaner(MTA).

Tilsyn ble utført på 8 lokaliteter; Ofoten transformatorstasjon, Skamdalen, Medbyfjellet, Kvandal transformatorstasjon, Kvernmo, Lapphaugen, Skoelvdalen og Bardufoss transformatorstasjon. Byggeleder og entreprenør fra Statnett deltok sammen med NVE.

I all hovedsak følges konsesjon og godkjente MTA-planer, men det ble påpekt manglende revegetering på flere steder som følge av for hardt toppdekke eller manglende toppmasser/vekstmasser. Videre ble Statnett pålagt å lage et system for å håndtere restbetong.

Statnett fikk ros for opprydding og revegetering av kjørespor over Medbyfjellet – her fikk selskapet en anmerkning i 2013. Statnett fikk også ros for skogrydding – i stedet for snauhogst i traseen, er noe vegetasjon og døde trær bevart for å dempe inngrepet.

Rapport fra NVE ligger under dokumenter/Miljø-, transport- og anleggsplaner. Her ligger også endelig konsesjon og godkjente MTA-planer.