17. oktober 2012 startet Statnett sin entreprenør Mesta med å kjernebore under Nausta. Mesta prøvde først å bore på 7 meter under elva, men traff på fjell. Deretter prøvde de å bore 4 meter under elva, der traff de også på fjell eller stor steinblokk.

 

For at «styrt boring» skal kunne benyttes må massene i grunnen bestå av leire, silt eller sand. For mye grov grus og stein vil kunne gjøre boring vanskelig eller ikke gjennomførbart. Fjell eller steinblokk kan ikke forseres med denne teknikken.

 

Nausta er om lag 65 m brei og avstanden mellom borrgropa og mottaksgropa var mer enn 85 meter. Det ble foretatt undersøkelser med flere borefirma om alternative teknikker for boring da man fryktet at det kunne være fjell i et midtparti av elva. Alternativ teknikk med «hammerboring» som takler både lausmasser og fjell kunne vært aktuelt, men denne metoden har en avgrensing på lengde på ca 50-60m.

 

Siden boringen mislyktes utarbeidet Statnett en Miljø- transport og anleggsplan og en miljørisikoanalyse som ble sendt til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) for godkjenning for å legge kablene i kabelgrøft over elva. En etablering av kabelgrøft kunne kun utføres ved en vannføring på mindre enn 12m3/s, et krav stilt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Både NVE og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane godkjente tiltaket.

 

Arbeidet med grøfta i elva, legging av trekkerør og fylling av grøfta ble gjennomført i løpet av 5 dager, mellom den 27.november og 1. desember. Vannføringa i elva var i denne perioden mellom 5-11 m3/s. Vannføringa hadde frem til da vært stor.

 

På grunn av parti med leirholdige masser ble elva farga grå helt ned til sjøen mens arbeidet pågikk. Det ble vurdert som ikke praktisk mulig å laste ut leira fra elva uten at dette likevel ville ført til misfarging og i tillegg ville det forlenga arbeidet i elva med flere dager. De leirholdige massene ble fylt tilbake i bunnen av grøfta og med den grove elvegrusen over.

 

Etter at arbeidet ble avsluttet har det ikke blitt registrert noen lekkasje av leire. Det må påregnes at noe leire fra utgravinga har sedimentert i elva.

 

Statnett vil, når tilstanden i elva tillater det, gjennomføre undersøkelser for å dokumentere hvor mye av leiren/sediment som eventuelt har blitt liggende igjen. Undersøkelsen vil bli gjennomført av Multiconsult i dialog med fylkesmann, kommune og grunneiere.

 

Rapport Kryssing av Nausta. Miljø-, transport og anleggsplan for kryssing av Nausta m/miljørisikovurdering. Godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan NVE, finner dere i dokumentoversikten.