Staten og Statnett ble saksøkt av grunneiere i Myklebustdalen, Bremanger på bakgrunn av Miljøverndepartementet sitt dispensasjonsvedtak om at Statnett får bygge 7 master gjennom Sørdalen naturreservat.

 

Grunneierne hevder at dispensasjonen er ugyldig og krevde at Statnett måtte stanse arbeidet i vente på endelig avgjørelse fra domstolen.

 

Saken var opp i Oslo tingrett 17. og 18. desember 2013. 23. desember samme år, forelå en avgjørelse i saken vedrørende dispensasjonsvedtakets gyldighet og spørsmålet om midlertidig forføyning fra Oslo tingrett. Tingretten slo fast at dispensasjonsvedtaket er gyldig og at Statnett kan fortsette arbeidet i området.