Ledningen har som hovedformål å realisere ny fornybar energi som er planlagt på Fosen og i Snillfjord.

 

Statnett SF er av myndighetene gitt en koordinerende rolle i forhold til å realisere ny fornybar energi. Statnett har derfor inngått avtaler med vindkraftaktørene i de aktuelle områdene for å sikre en koordinert beslutningsprosess som muliggjør at vindkraften blir etablert samtidig med ledningen.

 

Midt-Norge er et område med kraftunderskudd og et område med store vindkraftressurser. En ny kraftledning over Trondheimsfjorden vil både legge til rette for ny vindkraftproduksjon i området og bidra til forsterkning av nettet i området.

 

Ledningen bidrar videre til å bedre forsyningssikkerheten og fleksibiliteten i nettet, herunder oppgraderinger, saneringer, drift og vedlikehold av eksisterende ledninger i området.

 

Ledningen kan tidligst stå ferdig i 2017, da idriftsettelse forutsetter spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV-ledning Klæbu-Aura og at omsøkt ledning mellom Ørskog og Fardal er på plass.

 

Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 2.3 milliarder kroner.