Prosjektet Skaidi - Hammerfest er en videreføring av den nye kraftlinja Balsfjord – Skaidi som fortsatt er under utbygging. Prosjektet inngår som en del av Statnetts opprinnelige konsesjonssøknad fra 2009 for strekningen Balsfjord – Skaidi - Hammerfest. Olje- og energidepartementet (OED) innvilget endelig konsesjon i 2015 for strekningen Balsfjord – Skaidi.

Equinor søkte Statnett om tilknytning til strømnettet og inngikk en utredningsavtale i juli 2019 for å sikre koordinert fremdrift mellom partene. Som et resultat av denne avtalen har Statnett bedt OED gjenoppta sin konsesjonsbehandling av Skaidi-Hammerfest og oppdatert konsesjonssøknaden gjennom en tilleggssøknad som nå er til behandling i NVE.

Equinor har i tråd med utredningsavtalen besluttet en videreføring av prosjektet (DG2) og at de går for full elektrifisering som sitt konseptvalg.

Statnett har søkt om bygging av 54 kilometer 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn (Hammerfest), bygging av ny 420 kV GIS-stasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV GIS-stasjon på Skaidi stasjon. Den omsøkte traséen på 420 kV er planlagt å gå i parallell med eksisterende 132 kV ledning langs nesten hele traséen.

 

Kort om prosjektprosessen

I 2009 leverte Statnett konsesjonssøknad for kraftlinjen Balsfjord-Hammerfest. NVE innvilget konsesjon for hele strekningen i 2012, men vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Endelig vedtak ble gitt for strekningen Balsfjord-Skaidi i 2015.

Equinor søkte om tilknytning til strømnettet i 2018 og inngikk en utredningsavtale i juli 2019 for å sikre koordinert fremdrift mellom Statnetts og Equinors prosjekter. Som et resultat av dette har Statnett bedt OED gjenoppta sin konsesjonsbehandling av Skaidi-Hammerfest. 

Søknaden for Skaidi – Hammerfest omfatter bygging av 54 km 420 kV ledning mellom Skaidi og Hyggevatn (Hammerfest), bygging av ny 420 kV gassisolert (GIS) stasjon på Hyggevatn og utvidelse til 420 kV GIS på Skaidi stasjon.

Statnett sendte i februar en tilleggssøknad til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Tilleggssøknaden omfatter i hovedsak ny løsning på Hyggevatn stasjon samt en mindre trasejustering i Kvalsunddalen. I tillegg søker Statnett på vegne av Equinor ASA om bygging av deres 420 kV/132 kV installasjoner på Hyggevatn stasjon. Tilleggssøknaden er nå til behandling hos NVE.