Det har vært ulike prosjekter som har arbeidet med ulike konkrete problemstillinger i de ulike områdene, men alle har handlet om koordinering og oppgavefordeling mellom Statnett som systemansvarlig nettselskap og det ansvaret regionale nettselskaper har i sine områder. Nye løsninger for flaskehalshåndtering, driftskoordinering og spenningsregulering har blitt testet ut i piloter.

-Oppgavene til de regionale nettselskapene er under utvikling både i Norge og andre europeiske land. Driften av kraftsystemet blir mer krevende, med mer uregulerbar kraft samtidig som avhengigheten av en sikker og stabil strømforsyning øker. Samtidig gir en stor teknologisk utvikling med blant annet mer målinger i nettet og bedre analyseverktøy gode muligheter for å løse utfordringene. For at vi i Statnett skal kunne gjøre vår jobb på en god og effektiv måte framover, er vi avhengige av et godt samarbeid med de regionale selskapene, klare rutiner og ansvarsdelinger og at også de regionale ledningsnettene driftes med god leveringspålitelighet, sier avdelingsleder Anne Sofie Risnes i Statnett.

Bedre prognoser og bruk av "trafikklys" vil bedre flaskehalshåndteringen for Mørenett
Piloten som ble gjennomført av Mørenett, testet rutiner for en mer effektiv håndtering av flaskehalser i tilknytning til Haugen regionalnettstransformator. Mørenett fikk tilgang til detaljerte kraftproduksjonsplaner og benyttet forhåndsdefinerte koblingsbilder for nettet. Dette ga selskapet bedre grunnlag for å vurdere hvilke løsninger som var best i de ulike situasjonene. Trafikklysordningen gjorde at man unngikk å benytte tilbud om opp- eller nedreguleringer i regulerkraftmarkedet som kunne gi problemer i Mørenetts nett.

-Piloten har gitt oss konkrete resultater i form av bedre planlegging og mer effektiv håndtering av flaskehalser. Dette mener vi også andre nettselskap kan dra nytte av, sier Peter Kirkebø, divisjonssjef Systemdrift i Mørenett.

 

Felles nettmodell og ny ukeplan styrker driftskoordinering på Fosen
Omfattende vindkraftutbygging har ført med seg et stort behov for ombygginger og utkoblinger, og dermed anstrengt drift, på Fosen. I piloten på Fosen opprettet de to regionalnettseierne i området, Tensio TS og Tensio TN, en egen enhet med navnet DSO-Fosen. Ved hjelp av analyseverktøy utarbeidet de prognoser for drift de nærmeste ukene, og de foreslo koblingsbilder og andre driftsmessige føringer for Statnett. Piloten resulterte i en ukeplan fra DSO-Fosen med vurdering av driftssituasjonen og anbefalinger, som Statnett kan bruke i sin driftsplanlegging. I tillegg ble det etablert en stegvis rutine for koordinering av driftsstanser, hvor Tensio tok en mer aktiv rolle i koordinering av driftsstanser.

- Ved bruk av felles analyser og vurderinger fra Tensio for Fosen som felles nettområde, har vi forebygget problemer og bedret driftssikkerheten i området, fremholder Hilmar Fredriksen, teknologisjef i Tensio.

-Vi erfarte at hensiktsmessige koblingsbilder reduserte behovet for spesialreguleringer. I tillegg ble arbeidsbelastningen på nettsentralene redusert med bedre koordinering og bedre nettdelinger, uttaler Per Fjellstrøm, leder for driftssentral i Tensio TN.

 

Bedre datagrunnlag og verktøy for driftsstøtte bedrer spenningsregulering i Agder

Piloten i Agder testet gevinsten av å utvikle nye prosesser, informasjonsflyt og rutiner for å håndtere spenning i det regionale nettet. Datainnsamling og visualiseringsverktøy har gitt Agder Energi Nett en bedre oversikt over spenningsforhold i eget nett, som øker driftssikkerheten og reduserer kostnadene for nettap for Agder Energi Nett. Sentralt i piloten var sammen med Agder Energi Vannkraft å teste nye innstillingene for generatorene i Brokke stasjon, og som vil danne grunnlag for tilsvarende endringer i andre kraftverk. I tillegg ble konsekvensene og nytten ved å endre spenningen i grensesnittet mellom det regionale distribusjonsnettet og transmisjonsnettet testet.

-Gjennom pilotprosjektet har selskapet generelt og operatørene på nettsentralen spesielt, fått mye større fokus på spenning, reaktiv effektflyt og tap i nettet. Videre har den gode dialogen med produsenter og Statnett gitt gjensidig forståelse for hverandres problemstillinger. Vi håper at våre erfaringer og videreutvikling av IT-verktøy i prosjektet vil være til nytte for andre nettselskap, uttaler prosjektleder Kristoffer Sletten i Agder Energi Nett.

 

Datautveksling og gode IT-verktøy er avgjørende

De tre pilotene testet viktige oppgaver i grensesnittet mellom Statnett og de regionale nettselskapene, og har gitt nyttige innspill til fremtidige oppgaver og rolle for regionalnettselskapene. Tilgang på data og gode rutiner og verktøy når driften av ledningsnettene planlegges, er stikkord for alle pilotene.

-Samlet sett har vi fått verdifull kunnskap for å utvikle grensesnittet mellom Statnett og de regionale nettselskapene framover, og vi har testet ut noen konkrete løsninger for samarbeidet. Vår erfaring fra pilotene viser at det spesielt er viktig å finne gode rutiner og IT-løsninger for å utveksle informasjon, særlig når det gjelder store datamengder, sier Risnes. –Nå vil vi sammen med bransjen arbeide videre med de erfaringene som de tre pilotene har gitt oss, slik at vi sammen finner avklaringer og løsninger som vil gi en fortsatt effektiv og sikker drift av kraftsystemet.