Statnett utvikler nye løsninger for kraftmarkedene og den operative driften av kraftsystemet. Dette er både nasjonale, nordiske og europeiske løsninger, som utvikles i samarbeid med andre aktører i kraftbransjen.

-Rapporten "Verdier i systemdrifts- og markedsutvikling 2019" viser at vi gjennom nye løsninger, automatisering og digitalisering bidrar til norsk verdiskaping. Dette skjer i form av gevinster eller reduserte kostnader for både forbrukere og produsenter av strøm, forteller direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

Flytbasert markedskobling

Flytbasert markedskobling bygger på mer detaljert informasjon om kraftsystemet. Ved å ta hensyn til fysikken i kraftsystemet finner algoritmen en bedre løsning for handel mellom prisområder.

-På denne måten kan vi si at kartet blir likere terrenget, og vi kan utnytte både produksjonsressursene og overføringsnettet på en bedre måte enn med dagens system, forklarer Munthe.

Finere tidsoppløsning

I dagens kraftmarked handles det strøm på timesbasis. Forbruket varierer gjennom hver time, og det oppstår derfor ubalanser mellom forbruk og produksjon innenfor timen. I løpet av få år blir det mulig å handle kraft på kvartersbasis. Dette gjør at kraftmarkedet oftere vil sikre balanse mellom produksjon og forbruk, og reduserer behovet for å rette opp ubalanser gjennom reserveløsninger.  I tillegg kan kapasiteten på mellomlandsforbindelser utnyttes bedre.

System- og balansetjenester

Både i Norden og Europa øker andelen uregulerbar energiproduksjon. Dette øker etterspørselen etter fleksibilitet. Norske vannkraftverk med magasiner har gode muligheter til å tilby slike tjenester, og geografisk utvidede markeder samt bedre markedsløsninger for dette øker verdien av reguleringsevnen.

Dette er noen av eksemplene rapporten viser.

Legger til rette for det helelektriske samfunnet

-Ved å utnytte bedre den fysiske infrastrukturen som vi allerede har samtidig som vi legger til rette for gode handelsmuligheter, kan lønnsom fornybar kraftproduksjon bli realisert. Det er viktig for å nå det helelektriske samfunnet, sier Munthe.

Kompleksiteten i kraftsystemet øker. Med mer uforutsigbar og lite regulerbar strømproduksjon som baserer seg på sol og vind, blir planleggingen stadig mer utfordrende.

-Men vi får også stadig bedre IT-systemer, og en økt automatisering av driften av kraftsystemet vil være nødvendig. Utvikling av nye handels- og systemløsninger er en forutsetning for vår evne til å drifte systemet på en sikker og effektiv måte. På denne måten legger vi også til rette for gode klimaløsninger, oppsummerer Munthe.
Beregnede verdier for Norge (eksempler):

  • Elhub: 200 mill. kr/år
  • Flytbasert markedskobling: 100-150 mill. kr/år
  • Finere tidsoppløsning: 100-130 mill. kr/år
  • Implisitt tapshåndtering på HVDC-forbindelser: 50 mill. kr/år
  • Delta i britiske kapasitetsmarkeder: 50-150 mill. kr/år

 

 

Du kan lese mer om Systemdrifts- og markedsutvikling på denne siden